ม.นเรศวรถวายปริญญากษัตริย์จิกมี

วันที่ 10 ก.ค. 2555 เวลา 13:12 น.
ม.นเรศวรถวายปริญญากษัตริย์จิกมี
อธิการบดีเผยม.นเรศวรเตรียมถวายปริญญากษัตริย์จิกมีที่ประเทศภูฎานช่วงเดือนก.ค.นี้

ศาสตราจารย์สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่าทางมหาวิทยาลัยเตรียมน้อมเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

สมเด็จพระราชาธิบดีฯ จิกมี
สมเด็จพระราชาธิบดีฯ จิกมี

การทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีฯ ครั้งนี้ มิใช่เพียงประจักษ์ถึงการอุทิศพระองค์เพื่อสวัสดิการและความสุขของพสกนิกรชาวภูฏานเท่านั้น แต่ยังเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งนับเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร สืบไป ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับนิสิตชาวภูฏาน จำนวน 2 ราย เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ และตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนแก่นิสิตชาวภูฏาน ไปจำนวนทั้งสิ้น 45 ราย ครอบคลุมทุกคณะวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปัจจุบัน มีนิสิตชาวภูฏานสำเร็จการศึกษา และกลับไปช่วยพัฒนาประเทศแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย และมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาเพิ่มเติม จำนวนปีการศึกษาละ 10 ทุน แด่สมเด็จพระราชาธิบดีฯ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนชาวภูฏานเพื่อมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป