ฟ้องกนอ.เพิกถอนนิคมหลักชัยเมืองยาง

วันที่ 10 ก.ค. 2555 เวลา 08:39 น.
เผย กนอ. แอบเซ็นต์ตั้งนิคมมลพิษในพื้นที่สีเขียวทั้งๆ ที่ชาวบ้านคัดค้าน แถมยังละเลยขั้นตอนของกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง ชาวบ้านสุดทนยื่นฟ้องศาลปกครองเพิกถอนคำสั่ง

เวลา 11.00 น.ที่ศาลปกครองระยอง นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พร้อมทีมงานทนายความสิ่งแวดล้อม และนายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ได้ร่วมมือกับชาวบ้าน ต.กะเฉด และ ต.สำนักทอง 133 คน มายื่นฟ้องประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง ต่อศษลปกครองระยอง  ฐานเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  กรณี ได้อนุมัติหรือเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง” ขึ้นในพื้นที่ตำบลสำนักทองบนเนื้อที่กว่า 2,441  ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวตามร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง โดยที่ชาวบ้านไม่เห็นชอบด้วย และไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550  มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 67 วรรคสอง

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ชาวบ้านทั้ง 2 ตำบลได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่คัดค้านการตั้งนิคมอุตสาหกรรมหลักชัย เมืองยางได้กว่า 2,000 คน และได้ยื่นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้ว่า กนอ. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดสนองตอบต่อข้อคัดค้านดังกล่าวของชาวบ้านเลย

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่านิคมแห่งนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ลงนามอนุมัติจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ขึ้นมาในพื้นที่ ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ขณะที่กระบวนการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง ยังไม่ได้จัดทำเลย และที่ผ่านมาการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็ได้รับการคัดค้านอย่างหนักจากชาวบ้านมาโดยตลอด แต่หน่วยงานรัฐทั้งสองก็ยังดื้อที่จะผลักดันตั้งนิคมอังกล่าวขึ้นมาจนได้ ถือได้ว่าเป็นการท้าทายกฎหมาย และท้าทายมติมหาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ชาวบ้านจึงต้องรวมตัวกันมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองระยองในวันนี้

คำขอท้ายฟ้อง  5  ข้อ

1)ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ในท้องที่ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2555 เสีย2)ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีอาญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในความผิดเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ

3)ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยให้ประชาชนออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 287 เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดระยองทั้งจังหวัด4)ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างครบถ้วนก่อนใช้อำนาจทางปกครองใด ๆ ในกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 26 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 78 มาตรา 85 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 87 มาตรา 287 มาตรา 290 อย่างเคร่งครัด ประกอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 11 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552 และหรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โดยยึดถือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 3/2552 เป็นหลักด้วย

5)ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA : Strategic Environmental Assessment ในท้องที่จังหวัดระยองและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมฯก่อน