logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ฟ้องกนอ.เพิกถอนนิคมหลักชัยเมืองยาง

ฟ้องกนอ.เพิกถอนนิคมหลักชัยเมืองยาง

10 กรกฎาคม 2555

เผย กนอ. แอบเซ็นต์ตั้งนิคมมลพิษในพื้นที่สีเขียวทั้งๆ ที่ชาวบ้านคัดค้าน แถมยังละเลยขั้นตอนของกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง ชาวบ้านสุดทนยื่นฟ้องศาลปกครองเพิกถอนคำสั่ง

เผย กนอ. แอบเซ็นต์ตั้งนิคมมลพิษในพื้นที่สีเขียวทั้งๆ ที่ชาวบ้านคัดค้าน แถมยังละเลยขั้นตอนของกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง ชาวบ้านสุดทนยื่นฟ้องศาลปกครองเพิกถอนคำสั่ง

เวลา 11.00 น.ที่ศาลปกครองระยอง นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พร้อมทีมงานทนายความสิ่งแวดล้อม และนายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ได้ร่วมมือกับชาวบ้าน ต.กะเฉด และ ต.สำนักทอง 133 คน มายื่นฟ้องประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง ต่อศษลปกครองระยอง  ฐานเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  กรณี ได้อนุมัติหรือเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง” ขึ้นในพื้นที่ตำบลสำนักทองบนเนื้อที่กว่า 2,441  ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวตามร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง โดยที่ชาวบ้านไม่เห็นชอบด้วย และไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550  มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 67 วรรคสอง

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ชาวบ้านทั้ง 2 ตำบลได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่คัดค้านการตั้งนิคมอุตสาหกรรมหลักชัย เมืองยางได้กว่า 2,000 คน และได้ยื่นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้ว่า กนอ. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดสนองตอบต่อข้อคัดค้านดังกล่าวของชาวบ้านเลย

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่านิคมแห่งนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ลงนามอนุมัติจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ขึ้นมาในพื้นที่ ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ขณะที่กระบวนการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง ยังไม่ได้จัดทำเลย และที่ผ่านมาการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็ได้รับการคัดค้านอย่างหนักจากชาวบ้านมาโดยตลอด แต่หน่วยงานรัฐทั้งสองก็ยังดื้อที่จะผลักดันตั้งนิคมอังกล่าวขึ้นมาจนได้ ถือได้ว่าเป็นการท้าทายกฎหมาย และท้าทายมติมหาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ชาวบ้านจึงต้องรวมตัวกันมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองระยองในวันนี้

คำขอท้ายฟ้อง  5  ข้อ

1)ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ในท้องที่ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2555 เสีย
2)ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีอาญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในความผิดเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ

3)ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยให้ประชาชนออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 287 เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดระยองทั้งจังหวัด4)ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างครบถ้วนก่อนใช้อำนาจทางปกครองใด ๆ ในกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 26 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 78 มาตรา 85 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 87 มาตรา 287 มาตรา 290 อย่างเคร่งครัด ประกอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 11 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552 และหรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โดยยึดถือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 3/2552 เป็นหลักด้วย

5)ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA : Strategic Environmental Assessment ในท้องที่จังหวัดระยองและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมฯก่อน