มท.ประกาศจำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน

วันที่ 05 ก.ค. 2555 เวลา 16:53 น.
มท.ประกาศจำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน
กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ประกาศราชกิจจานุเบกษา จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2555 ถึง 30 มิ.ย. 2556

วันนี้ ( 5ก.ค.) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 378/2555 เรื่อง จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ประกาศดังกล่าว สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ลงนามโดยนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่ง ที่ 260/2555 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ให้จำกัด การออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว นั้น

เนื่องจากยังมีความจำเป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 จึงให้จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว โดยให้ ระงับการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากบุคคลใดมีความจำเป็น พิเศษมากกว่าปกติธรรมดา และประสงค์จะขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักรจะต้องได้รับใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานโดยการอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556