logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ปตท.เปิดค่ายเรียนรู้พลังงาน

ปตท.เปิดค่ายเรียนรู้พลังงาน

04 กรกฎาคม 2555

ปตท.เปิดค่ายเรียนรู้พลังงาน ครั้งที่ 4 ผลักดันเยาวชนเข้าประกวดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน

ปตท.เปิดค่ายเรียนรู้พลังงาน ครั้งที่ 4 ผลักดันเยาวชนเข้าประกวดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน

นางพุทธชาด มุกดาประกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้จัดค่ายเรียนรู้พลังงาน ครั้งที่ 4 ในโครงการเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงาน และนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ เข้าประกวดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน เพื่อรับมือภัยพิบัติ และฟื้นฟูสังคม

นางพุทธชาด กล่าวว่า  เนื่องจากปัจจุบันภาวะวิกฤติภัยธรรมชาติ ได้สร้างความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อีกปัญหาการขาดแคลนของพลังงาน ในขณะที่ความต้องการใช้พลังงานมีเพิ่มสูงขึ้น ปตท. จึงจัดค่ายเรียนรู้พลังงาน ภายใต้โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2555 หัวข้อ คืนรอยยิ้มสู่ชุมชน เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องพลังงาน รณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน โดยแบ่งการประกวดตามระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานที่ผลิตจากของเหลือใช้ เพื่อคืนสมดุลสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และระดับอาชีวศึกษา เรื่องสิ่งประดิษฐ์สร้างรายได้แก่ชุมชน โดยเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษามูลค่า 3 แสนบาท

“สถาบันเยาวชน เป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอนาคต เพราะจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ ที่นำความรู้ ประสบการณ์ของตน ทำประโยชน์ จึงต้องปลูกฝังทัศนคติในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้างความรู้เกี่ยวกับพลังงานที่ถูกต้อง และยังถือว่าเป็นโอกาสของเด็ก และเยาวชน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ อยากทำคุณประโยชน์ให้สังคม ได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน” นางพุทธชาด กล่าว