เขื่อนสิริกิติ์เพิ่มระบายน้ำเสริมกำลังผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซจากพม่า

วันที่ 04 เม.ย. 2555 เวลา 14:19 น.
เขื่อนสิริกิติ์เพิ่มการระบายน้ำช่วงแหล่งเยตากุนหยุดซ่อมบำรุง ยันไม่ส่งผลขาดแคลนน้ำ

นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ (อขส.) เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการวางแผนการบริหารจัดการโดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้น้ำมันเตา และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในบางส่วน รองรับระหว่างวันที่ 8-18 เม.ย.55 ซึ่งจะมีการหยุดซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซธรรมชาติของแหล่งเยตากุน ในสหภาพพม่า และหยุดการส่งก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าลดลงประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นกำลังผลิตไฟฟ้า 5,600 เมกกะวัตต์

สำหรับการระบายน้ำภายใต้คณะทำงานที่ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ได้กำหนดให้ทางเขื่อนระบายน้ำตามความเหมาะสม โดยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จากวันละ 16 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 30 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเพิ่มกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า ในช่วงระหว่างวันที่ 8-18 เม.ย.55 ที่จะถึงเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผลกระทบต่อปริมาณกักเก็บน้ำ และปัญหาภัยแล้งในปีนี้ โดยหลังจากวันที่ 18 เม.ย.55 ก็จะลดการระบายน้ำลงเหลือประมาณวันละ 20 ล้าน ลบ.ม จนถึงปลายเดือน เม.ย.55