เด็กม.ปลายโวยข้อสอบโอเน็ต-แกต-แพตยาก

วันที่ 04 เม.ย. 2555 เวลา 11:02 น.
เด็ก ม.ปลายเซ็งข้อสอบโอเน็ตแกตแพต ยาก ออกข้อสอบไม่ตรงกับเนื้อหาที่เรียน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) การทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (แกต) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (แพต) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผลการสำรวจพบว่า นักเรียนให้ความสำคัญต่อการสอบทางการศึกษาแต่ละระดับแตกต่างกัน โดยมีข้อสรุปว่าการสอบทั้ง 3 ระบบ ยังคงมีความยุ่งยาก ซับซ้อนไม่ตรงกับเนื้อหาที่เรียนมา ทำให้เด็กสอบได้คะแนนน้อยหรือไม่ได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบุว่า สาเหตุที่ทำข้อสอบโอเน็ตได้คะแนนต่ำ เพราะข้อสอบและเนื้อหาที่ออกไม่ตรงกับที่โรงเรียนสอนถึง 70.29% ขณะที่ตัวเด็กเองไม่เต็มที่กับการสอบ ไม่ตั้งใจอ่านหนังสือ ขาดการเอาใจใส่ 25.94%

สาเหตุที่ทำข้อสอบแกตไม่ได้ เพราะคำตอบในข้อสอบมีความเป็นไปได้เกือบทุกข้อ โจทย์หลอกเยอะถึง 74.50% ขณะที่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ การทบทวนและพยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่เรียนเพียง 22.50% ซึ่งข้อสอบแพตนักเรียนระบุว่า วิชาที่สอบเฉพาะทางยาก เน้นการวิเคราะห์มากเกินไปถึง 77.07% และในโรงเรียนเน้นวิธีการสอนแบบท่องจำมากกว่าให้เด็กหัดคิดวิเคราะห์เอง 20.54%

อย่างไรก็ตาม นักเรียนได้เสนอแนะว่า หากจะให้เด็กทำข้อสอบได้ทางโรงเรียนจะต้องเปิดติว ควรปรับวิธีการสอน นำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปมาสอนเพิ่มเติม ตัวเด็กเองต้องขยันตั้งใจเรียน ตั้งใจอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ ทางโรงเรียนควรเชิญเจ้าหน้าที่สถาบันการทดสอบการศึกษามาให้คำแนะนำตัวก่อนสอบจัดให้มีการเรียนพิเศษนอกเหนือจากเวลาและครูเองควรทุ่มเท สละเวลาให้กับเด็กมากกว่านี้

ทั้งนี้ วันที่ 4 เม.ย. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จะแถลงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2555