สั่งทุกจว.พร้อมรับมือภัยแล้ง

  • วันที่ 06 ก.พ. 2555 เวลา 18:17 น.

สั่งทุกจว.พร้อมรับมือภัยแล้ง

อธิบดีปภ.สั่งทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือรับภัยแล้งเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็ว

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งให้จัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แผนแจกจ่ายน้ำและกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบแหล่งน้ำภาชนะเก็บกักน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ ตลอดจนขุดลอก คู คลอง และแหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น รณรงค์ให้ประชาชนจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และใช้น้ำอย่างประหยัด

สำหรับการเกษตรให้วางแผนเพาะปลูกพืชให้เหมาะกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ทั้งนี้ ในการช่วยเหลือให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546

“ขอให้จังหวัดถือว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการและให้ความช่วยเหลือ โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่”อธิบดีปภ.กล่าว

ข่าวอื่นๆ