จี้ก.แรงงานแก้กฏคุ้มครองแรงงานเด็ก

วันที่ 12 ม.ค. 2555 เวลา 16:47 น.
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจี้ก.แรงงานแก้กฏกระทรวงคุ้มครองเด็กกลุ่มงานบ้านพลปัญหาหลายข้อไม่เป็นธรรม

นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องการใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ หากไม่ปรับปรุงจะถูกคู่ค้าในต่างประเทศกีดกันทางการค้า โดยจากข้อมูลของ กสร.ในปี 2554 พบว่า มีแรงงานเด็กทั่วประเทศ 19,074 คน กสร.ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำความเข้าใจกับสถานประกอบการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือแรงงานหญิง และเด็กทั่วประเทศ รวมทั้งดำเนินคดีทันที เมื่อพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 15 ปี ดังนั้นสถานประกอบการใดใช้แรงงานเด็กโดยผิด พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จะต้องถูกดำเนินคดีมีโทษจำไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับน.ส.ทัตติยา ลิขิตวงษ์ ผู้ประสานงานโครงการแรงงานเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กล่าวว่า ปัจจุบันมีการใช้แรงงานเด็กจำนวนมาก มีการใช้แรงงานเด็กในไทยกว่า 3 แสนคน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ขณะที่เด็กไทยจะมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการจ้างในกลุ่มอาชีพงานบ้าน ปัจจุบันพนักงานตรวจแรงงาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่มีอำนาจในการบังคับนายจ้างที่ใช้แรงงานเด็กจำพวกงานบ้าน เนื่องจากในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไม่ได้กำหนดในเรื่องของอัตราค่าจ้างที่ชัดเจน รวมไปถึงระยะเวลาทำงาน วันหยุดประจำสัปดาห์ และอายุของเด็กที่สามารถจ้างงานได้ ดังนั้น กระทรวงแรงงานต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งแก่เด็กไทยและเด็กต่างชาติ