posttoday

ปภ.สรุปเหยื่อน้ำท่วม 680 ราย

09 ธันวาคม 2554

ปภ.เผยเหลือพื้นที่อุทกภัย 10 จังหวัด เสียชีวิต 680 ราย ประกาศภัยหนาว 2 จว.เตือนภาคใต้ระวังฝนตกหนัก

 ปภ.เผยเหลือพื้นที่อุทกภัย 10 จังหวัด เสียชีวิต 680 ราย ประกาศภัยหนาว 2 จว.เตือนภาคใต้ระวังฝนตกหนัก

ศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัยและประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในเขตประเทศไทยตอนบน 10 จังหวัด ราษฎรเดือดร้อน 1,590,346 ครัวเรือน    4,405,315 คน มีผู้เสียชีวิต 680 ราย สูญหาย 3 คน และภาคใต้ 8 จังหวัด ราษฎรเดือดร้อน 147,092 ครัวเรือน   472,227 คน  มีผู้เสียชีวิต 9 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 118,358 ไร่  ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว อยู่ระหว่างฟื้นฟู

ส่วนสถานการณ์ภัยหนาว ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ถึงปัจจุบัน 2 จังหวัด 6 อำเภอ 30 ตำบล 338 หมู่บ้าน คืออำเภออมก๋อย สะเมิง จอมทอง ฝาง กัลยาณีวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเขตที่มีพื้นที่ประสบภัยภิบัติ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ทราบถึงสภาวะอากาศหนาวเย็น และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที

นอกจากนี้ ยังให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) เขต 12 (สงขลา) เขต 18 (ภูเก็ต) เตรียมรับสถานการณ์ และแจ้งประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเล ที่ราบต่ำริมน้ำ ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด ทราบเกี่ยวกับภัยอันเกิดจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายช่วงวันที่ 8-12 ธันวาคม 2554 และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที