อย.ยันไม่ขาดแคลนยาจำเป็น

วันที่ 23 พ.ย. 2554 เวลา 11:27 น.
อย.ออกมาตรการแก้ปัญหาขาดแคลนยา หลังผู้ผลิตยาต้องประสบปัญหาอุทกภัย

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ยันไม่มีปัญหาขาดแคลนยาจำเป็นช่วงวิกฤตน้ำท่วม หลังออกมาตรการอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาอุทกภัยว่าจ้างรายอื่นผลิตยาให้แทนชั่วคราว พร้อมทั้งนำเข้าผ่านองค์การเภสัชกรรม(อภ.) จำนวน 5 ราย รวม 32 รายการ

"เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วมให้มาขออนุญาตการว่าจ้างให้ผู้ผลิตยารายอื่นผลิตยาแทนชั่วคราว เพื่อมิให้เกิดปัญหายาจำเป็นขาดแคลน โดย อย.สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน หรือหากมีความประสงค์จะนำเข้ายาเพื่อทดแทนยาที่ผลิตไม่ได้ก็สามารถแจ้งให้ทางองค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นผู้นำเข้าแทน ทำให้สามารถนำเข้ายาจำเป็นได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์"ลขาธิการ อย.กล่าว

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลให้สถานที่ผลิตยาบางส่วนได้รับผลกระทบ ไม่สามารถผลิตยาได้ตามปกติ

เลขาธิการ อย.กล่าวว่า ได้แก้ไขปัญหาโดยการเปิดจุดให้บริการ Fast Track ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ(OSSC) ของ อย. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วมในการขออนุญาตการว่าจ้างให้ผู้ผลิตยารายอื่นผลิตยาแทนชั่วคราว

เลขาธิการ อย.กล่าวว่า หลังใช้มาตรการดังกล่าวพบว่า มียอดผู้ประกอบการยาที่ขอนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาจำนวน 4 ราย รวม 32 รายการ และมีผู้ประกอบการขออนุญาตให้มีการผลิตยาทดแทนเป็นการชั่วคราวจากผู้ผลิตยารายอื่น จำนวน 1 ราย จากการเร่งดำเนินการในส่วนนี้ ทำให้ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนยา ส่งผลให้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อประชาชนยังมีจำหน่ายอยู่ตามปกติ

ส่วนมาตรการเร่งด่วนการป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเกลือและน้ำยาล้างไตนั้น เลขาธิการ อย.กล่าวว่า ขณะนี้ อภ.ได้รับซื้อน้ำเกลือที่ใช้ร่วมกับการล้างไตจากบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด บริษัท เอเอ็นบี ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด และบริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด จัดส่งให้หน่วยบริการล้างไต เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนให้ทันท่วงที

นอกจากนี้ บริษัทผู้ผลิตที่สามารถเดินเครื่องและผลิตน้ำยาล้างไตออกจำหน่ายเป็นหลักแก่ผู้ใช้ได้ในขณะนี้คือ บริษัท อิออนเมด จำกัด แต่สถานที่ผลิตมีความเสี่ยงอาจถูกน้ำท่วมและอาจขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ฃึ่ง อย.ได้แก้ไขสถานการณ์โดยให้ผู้ประกอบการนำเข้าน้ำยาล้างไตมาทดแทนการผลิตในบางส่วน และให้ อภ. และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) รับเข้ามาดูแลจัดซื้อวัตถุดิบป้อนให้กับผู้ผลิตดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยบริการล้างไตสามารถติดต่อขอซื้อน้ำยาล้างไต จากบริษัท อิออนเมด จำกัด โทรศัพท์ 081 835 0524 โดยคาดว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้จะช่วยให้มีน้ำยาล้างไตเพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย