สิ่งแวดล้อมรอบตัว

วันที่ 07 ต.ค. 2554 เวลา 15:26 น.
สิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ อากาศ รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรแร่

โดย...วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ อากาศ รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ทรัพยากรประมง รวมตลอดถึงสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมด้านศิลปกรรม ขยะ สารอันตราย ของเสียอันตราย

คุณภาพของสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของเราทุกคน เช่น คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ระดับเสียงดัง เป็นต้น ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาจเป็นเพราะการเติบโตและขยายตัวของประชากรควบคู่ไปกับการขยายตัวของการอุปโภคบริโภค และภาคการผลิต ที่ขาดการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ (ระบบของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกันที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นด้วย)

นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้ของประชากรทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น เพื่อผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์อย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมากขึ้นและนับวันจะยิ่งมีความรุนแรงยิ่งขึ้น

กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทก็ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเช่นกัน

ปัจจุบันนอกจากภาคการผลิตแล้ว ประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมและการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรประมง หรือแม้แต่ความเสื่อมโทรมของคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญ คือ การขยายกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้และเพื่อสนองการบริโภคที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เรายังเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญๆ คือ การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ดินเค็ม มลพิษน้ำ หรือปัญหาภาวะมลพิษอันเกิดจากของเสียจากภาคอุตสาหกรรม

ผลกระทบต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมยังมีอีกมากมายในบ้านเรา สถานการณ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝน จำนวนการเกิดพายุหมุนเขตร้อน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สถานภาพพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า พื้นที่ชุ่มน้ำ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) คือ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญประการหนึ่งของโลกใบนี้ และส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

ทุกวันนี้ภัยพิบัติที่สืบเนื่องจากภูมิอากาศรุนแรงขึ้น เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม พายุ ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น การไหลและหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรเปลี่ยนแปลง (ผลกระทบทางกายภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดก็คือ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล) สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และส่งผลกระทบต่อเนื่องนานัปการต่อวิถีชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ผลการศึกษาวิจัยมากมายชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจะส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรในแต่ละปีมีความแปรปรวนและผันแปรไปตามสภาพดินฟ้าอากาศ และอาจมีส่วนทำให้ภาคการเกษตรของไทยมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหารสูงยิ่งขึ้น ทั้งจากภัยธรรมชาติและการระบาดของศัตรูพืช โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อต่างๆ ที่มีแมลงเป็นพาหะเกิดการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ เช่น ไข้หวัดนก โรคซาร์ส (SARS) และโรคอุบัติซ้ำ เช่น มาลาเรีย วัณโรค ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค และมีสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ดื้อยาเกิดขึ้น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ และโรคทางเดินหายใจจากสารพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นวาระเร่งด่วนที่เราทุกคนจะนิ่งดูดายต่อไปไม่ได้ ครับผม !

&<2288;