logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
อภัยโทษถือเป็นพระราชอำนาจตามรธน.

อภัยโทษถือเป็นพระราชอำนาจตามรธน.

26 กันยายน 2554

องคมนตรีอรรถนิติเผยอภัยโทษเป็นพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างต้องทำตามกฏหมาย

องคมนตรีอรรถนิติเผยอภัยโทษเป็นพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างต้องทำตามกฏหมาย

นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค.2554 ว่า รัฐธรรมนูญตามความหมายในทางกฎหมาย หมายถึงกฎหมายที่กำหนดระเบียบอำนาจสูงสุดในรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจเหล่านี้ต่อกัน และกัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 รวมทั้งรัฐธรรมนูญในอดีตมีบทบัญญัติกำหนดว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ไว้ในหมวดพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความเกี่ยวพันกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ล้วนมีลักษณะสำคัญร่วมกันในการยกย่องพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ ให้ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กำหนดธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญในการถวายพระราชอำนาจให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงใช้พระราชอำนาจ โดยมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบ
         
นายอรรถนิติ กล่าวว่า  ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระราชกรณียกิจนานาประการ ในด้านกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์แจงในพระปรีชาสามารถ และพระเมตตากรุณา ทั้งในส่วนของการพิจารณาทรงลงพระปรมาภิไธย ในร่างกฎหมาย การพระราชทานอภัยโทษ การพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง และการสร้างรากฐานของระบบกฎหมายไทย และกระบวนการยุติธรรมให้สมบูรณ์มั่นคง โดยได้ทรงมีพระราชทาน พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีพระราชดำริในด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายอีกมากมาย.