โอกาสสุดท้าย บัตรของขวัญมูลค่า 3,000 บาท เพียงสมัครสมาชิกบริการ SMS ข่าวธุรกิจ-การเมืองจากโพสต์ทูเดย์ ราย 3 เดือน (ราคา 117 บาท)

วิธีการสมัครสมาชิกบริการ SMS ข่าว

กด *45139090055 โทรออก (สำหรับลูกค้าระบบ AIS และ DTAC)

พิมพ์ PP แล้วส่ง sms ไปที่ 4513111 (สำหรับลูกค้าระบบ True Move H)

สามารถดูรายละเอียดบริการและวิธีการสมัครสมาชิกได้ที่ www.posttoday.com/sms

ของรางวัล

บัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 3,000 บาท

กำหนดการของกิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561

กติกาและเงื่อนไข

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมนี้จะต้องสมัครสมาชิกโพสต์ทูเดย์ SMS News ราย 3 เดือน (ราคาค่าสมาชิกเริ่มต้นที่ 117 บาท)
 2. ราคาค่าสมาชิกดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าสมัครสมาชิกโพสต์ทูเดย์ SMS News ราย 3 เดือน เป็นที่เรียบร้อยในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561
 4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่ได้รับของรางวัล
 5. ทางทีมงานจะติดต่อกลับผู้ได้รับรางวัล เพื่อแจ้งยืนยันการได้รับของรางวัลภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม
 6. ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้
 7. ผู้รับรางวัลจะต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองที่ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต์ ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ ติดต่อทีมงานโพสต์ทูเดย์ E-Paper แผนกโพสต์ดิจิตอล ชั้น 8 โทร 02-616-4000 ต่อ 1917
 8. ผู้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามกฎหมาย
 9. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขเท่านั้น หากพบว่ามีเจตนาทุจริต หรือมีการกระทำใดๆ อันผิดวัตถุประสงค์ของการร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัล ผู้จัดกิจกรรมจะตัดสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลในทันที
 10. ผู้จัดกิจกรรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อค่าใช้จ่ายใดๆ จากการเล่นกิจกรรมนี้ที่จะเกิดแก่ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
 11. ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องระหว่างการจัดกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 12. ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดหรือการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ อันเกิดมาจากความขัดแย้งระหว่าง ผู้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน
 13. พนักงานและลูกจ้างของบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) และผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 14. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าสมาชิกได้ทุกกรณี
 16. การตัดสินของบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • - ดูรายละเอียดบริการและวิธีการสมัครสมาชิกได้ที่ www.posttoday.com/sms
  • - สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-616-4000 ต่อ 1917 ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. หรือ [email protected]