posttoday

คลิกวันสเตชั่น เชียงใหม่ คว้ารางวัล สถานีทดลองออกอากาศประเภทธุรกิจ

11 มิถุนายน 2567

กสทช.มอบรางวัลวิทยุกระจายเสียง 105 สถานี ครั้งแรก แบ่งเป็น ระดับเขต 85 สถานี ระดับภาค 15 สถานี และระดับประเทศ 5 สถานี จากผู้เข้าร่วมประเมิน 2,505 สถานี เพื่อยกย่อง ชมเชย ให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณะ และให้เป็นสื่อที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์แก่สังคม

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2567 พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานในกิจกรรมและการประกาศรางวัล “NBTC - QUALITY RADIO BROADCASTING AWARD” เพื่อมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ ในระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมรับรางวัลและเกียรติบัตรจำนวนทั้งสิ้น 105 สถานี จากผู้เข้าร่วมการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 2,505 สถานี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การมอบรางวัลครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยให้มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการให้เกิดประโยชน์สาธารณะและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยนำแนวคิดการกำกับดูแลเชิงบวก (Positive Regulation) ที่มีการให้รางวัลและยกย่องสถานีวิทยุที่ดำเนินกิจการได้ดีสอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำกับดูแล มีความรับผิดชอบและทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เห็นความสำคัญของการเป็นตัวอย่างสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ดีมีคุณภาพ เพื่อกระตุ้นให้สถานีวิทยุกระจายเสียงอื่นเร่งพัฒนา รักษามาตรฐานการประกอบกิจการให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต เช่นกัน

พลอากาศโท ธนพันธุ์ฯ กล่าวว่า เมื่อเข้ารับหน้าที่ได้มอบนโยบายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินโครงการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ ในปี 2566 จึงได้ดำเนินการเป็นครั้งแรก โดยมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสถานีวิทยุให้ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านการบริหารจัดการสถานีที่จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและไม่มีประวัติการกระทำความผิด หรือมิติด้านดำเนินรายการที่มีส่วนร่วมกับผู้ฟัง มีการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ/ภาคเอกชน และมิติที่สำคัญในด้านเนื้อหาการออกอากาศ โดยจะต้องมีผังรายการที่เหมาะสมมีสาระเกิดประโยชน์สาธารณะตามมาตรฐานจริยธรรม รวมถึงการสร้างสรรค์ผลิตรายการให้น่าสนใจด้วย 

คลิกวันสเตชั่น เชียงใหม่ คว้ารางวัล สถานีทดลองออกอากาศประเภทธุรกิจ

สำหรับผลการพิจารณามีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพและได้รับรางวัล ดังนี้

1.ระดับเขตจำนวน 85 สถานี 
2.ระดับภาคจำนวน 15 สถานี 
3.ระดับประเทศจำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย

ผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (วิทยุหลัก)

ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จำนวน 2 สถานี ได้แก่

(1)     สถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ FM. 100.00 MHz จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(2) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต FM. 96.75  MHz กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง จำนวน 3 สถานี ได้แก่

(1)     ประเภทกิจการบริการสาธารณะ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช (เสียงมหาชัย) FM. 107.50 MHz มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช

(2)    ประเภทกิจการบริการชุมชน สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง FM. 101.75 MHz จังหวัดอ่างทอง สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีอ่างทอง

(3)    ประเภทกิจการบริการธุรกิจ สถานีวิทยุ LOVE FM OK CLICK STATION FM. 96.75  MHz จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท คลิกวันสเตชั่น จำกัด