posttoday

เปิดแฟ้มครม.11มิ.ย.67 คลังเสนอสินเชื่อ 50,000 ล้านบาทช่วยSMEs

11 มิถุนายน 2567

เปิดแฟ้มครม. 11มิ.ย.67 คลังเสนอสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท ช่วยเหลือ SMEs ภาคอุตสาหกรรม เข้าถึงแหล่งเงินทุน หนุนนโยบาย IGNITE THAILAND ก.พาณิชย์ เกษตร พลังงาน เสนอมาตรการแก้ปาล์มน้ำมันพยุงราคากิโลกรัมละ5บาท

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระครม.หลายเรื่อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอ โครงการ “สินเชื่อ IGNITE THAILAND” โดยให้ธนาคารออมสินจัดสินเชื่อ วงเงิน 50,000 ล้านบาท แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กใน 8 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญตามแนวนโยบาย “IGNITE THAILAND” ของนายกรัฐมนตรีโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมค้ำประกันเงินกู้ให้

นอกจากนี้กระทรวงการคลังเสนอมาตรการสนับสนุนสินเชื่อให้กับภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เตรียมเสนอมาตรการค้ำประกันเงินกู้ตามโครงการ PGS 11 วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งโครงการ 50,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน
 


กระทรวงการพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพลังงาน จะเสนอแผนระยะสั้นในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำนั้น ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำชับให้ผู้ค้าตามมาตรา 7 คุยกับเจ้าของโรงงาน B100 ในการซื้อน้ำมันตามราคาที่ประกาศ หรือกำหนดราคาใกล้เคียงกับที่ประกาศได้ ก็ให้ไปหาแนวทางมา หากทำได้ราคา B100 ก็ขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ก็ขึ้นตามมา และถ้าควบคุมการซื้อขายปาล์มได้ด้วย ก็คงทำได้ราคาปาล์มน่าจะยืนได้ที่กิโลกรัมละ 5 บาท

กระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารวิธีการจัดเก็บค่าโดยสารและการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ....

กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ ... พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่ได้รับจากกรมประมงตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน)

สำนักงบประมาณ เสนอ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้ ครม.ตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนเข้าที่ประชุมรัฐสภา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านข้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี(ปรับปรุงช่วงที่ 1 พ.ศ. 2566 - 2580)

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักปลัดงานปลัดนายกรัฐมนตรี เสนอ การกำหนดให้การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทย

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีการทำสัญญาเช่าอาคาร ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ และบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์

ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำหรับวาระเพื่อรับทราบที่สำคัญได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก พ.ศ. .... สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ  การขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2566  

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอ ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13 กันยายน 2566 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบที่เป็นเงื่อนไข หรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน (สำนักงาน ก.พ.ร.)

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ  ผลการประชุม Bridging The Gap: Thailand's Path to Inclusive Prosperity

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ 10

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารจัดการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ....

กระทรวงคมนาคม เสนอ การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567