posttoday

พิชิต มิทราวงศ์ นั่ง กรรมการผู้จัดการ SME D Bank มีผล 4 มิ.ย.67

30 พฤษภาคม 2567

นับเป็นลูกหม้อคนสำคัญที่ทำงานอยู่ใน SME D Bank มาถึง 22 ปี มีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายหลายเรื่อง โดยเฉพาะด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เข้าใจผู้ประกอบการ SME

คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 อนุมัติแต่งตั้งให้ นายพิชิต มิทราวงศ์ เป็น “กรรมการผู้จัดการ” โดยผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง  เรียบร้อยแล้ว  มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

นายพิชิต มิทราวงศ์ ปัจจุบัน อายุ 57 ปี   ถือเป็นผู้มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ด้านบริหารงานสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการทำงานในธนาคารเอกชน กว่า 14 ปี ดูแลด้านการอำนวยสินเชื่อและเงินฝาก ก่อนจะร่วมงานกับ ธพว.  ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มต้นในตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มสินเชื่อนโยบาย กระทั่ง ปี 2564  ได้รับแต่งตั้งเป็น รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบ กลุ่มงานวิเคราะห์สินเชื่อและปฏิบัติการ และกำกับดูแลสำนักกรรมการผู้จัดการ อีกหน่วยงานหนึ่ง ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ ธพว.

ตลอดระยะเวลา 22 ปี ในการทำงานที่ ธพว. นายพิชิตมีส่วนสำคัญในการผลักดันงานต่าง ๆ ขององค์กรสำเร็จตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เข้าใจผู้ประกอบการ SME  และเป็นแกนหลักจัดทำและบริหารโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล เช่น  โครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ของกระทรวงอุตสาหกรรม กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท และกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรอบวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท  เป็นต้น

อีกทั้ง ในช่วงดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้ง มีบทบาทสำคัญในการผลักดันระบบ Core Banking System (CBS)  ของธนาคาร จนประสบความสำเร็จ

พิชิต มิทราวงศ์ นั่ง กรรมการผู้จัดการ SME D Bank  มีผล 4 มิ.ย.67

สำหรับด้านอบรมโดยสังเขป เช่น

•    ปี 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

•    ปี 2564 หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 30 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

•    ปี 2561 หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่นที่ 1