posttoday

พาณิชย์ เปิด Biz Shop ราชบุรี เพิ่มอีก 2 แห่ง เสริมแกร่งแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น

15 พฤษภาคม 2567

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ MOC Biz Club เปิด Biz Shop จ.ราชบุรี 2 แห่ง ส่งเสริมให้เป็นแหล่งกระจายสินค้าสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น ปลื้มช่วยประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้น 10% ตั้งเป้าขยาย Biz Shop ให้ครบ 77 จังหวัดโดยเร็ว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร  ศรีสรรพางค์) ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับภาคเอกชนและประชาชน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้เศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอีท้องถิ่น โดยเน้นการส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันรวมตัวสร้างเครือข่ายธุรกิจและร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยมีการจัดตั้งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อเป็นศูนย์รวมของกลุ่มเครือข่ายธุรกิจทุกระดับที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลในรูปแบบพี่ช่วยน้องเกิดการเชื่อมโยงการค้า สร้างพันธมิตรที่ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้งเป็นเวทีเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ภาคธุรกิจไทยมีความเข้มแข็ง ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ครบทั้ง 77 จังหวัดแล้ว

นโยบายสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การช่วยผู้ประกอบการรายย่อยและรายย่อมขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club และร้านขายของฝากของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงแต่ละจังหวัด เปิดพื้นที่ให้สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ นำสินค้าเข้าจำหน่ายเพื่อช่วยกระจายสินค้าและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก โดยจัดตั้ง Biz Shop   ขึ้นภายในร้านขายของฝากฯ ดังกล่าว เป็นการขยายช่องทางการตลาดผ่านหน้าร้านที่มีนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคเข้ามาจับจ่ายใช้สอย ทำให้สมาชิกเครือข่ายฯ สามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น ต่อยอด ความมั่นคงในการบริหารจัดการธุรกิจ ปัจจุบันมี Biz Shop จำนวนทั้งสิ้น 13 แห่ง กระจายอยู่จังหวัดต่างๆ  ทั่วประเทศ โดยจะมีการขยาย Biz Shop เพิ่มขึ้นในเฟสที่ 2 ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง และจะดำเนินการขยาย Biz Shop อย่างต่อเนื่อง จนครบ 77 จังหวัด ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของสมาชิกเครือข่ายฯ เป็นที่รู้จักและสร้าง การจดจำในผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตที่ดี โดยในโอกาสนี้ได้มอบป้าย Biz Shop จ.ราชบุรี 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ภายในร้านขายของฝากไชโป้วหวานแม่บุญส่ง อ.เมืองราชบุรี และ ร้านของฝากกุนเชียงหงษ์หยก อ.โพธาราม โดยร้านขายของฝากฯ ทั้ง 2 แห่ง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อของฝากของที่ระลึกจำนวนมาก ทำให้สินค้าของสมาชิกเครือข่ายฯ ที่นำมาจำหน่ายภายในร้านได้รับความสนใจและมียอดขายเพิ่มขึ้น

นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานกรรมการเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า  Biz Shop เป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ที่ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 13 แห่ง ตั้งอยู่ที่ จ.ราชบุรี 2 แห่ง นครปฐม สมุทรสาคร สระบุรี ร้อยเอ็ด นครพนม นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สงขลา พัทลุง สตูล อีกจังหวัดละ 1 แห่ง และในอนาคตจะมีการขยายให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดย Biz Shop เปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่ายฯ จากทั่วประเทศ นำสินค้าเข้าจำหน่าย แต่ละแห่งมีสินค้าไม่ต่ำกว่า 100 รายการ โดยสมาชิกเครือข่ายฯ ที่นำสินค้าเข้าจำหน่ายใน Biz Shop  มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่า Biz Shop ช่วยขยายช่องทางการตลาดได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน หากมีการขยายให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว ยิ่งมั่นใจว่าจะช่วยขยายตลาด กระตุ้นยอดขาย และเป็นการสร้างการรับรู้สินค้าที่ทรงประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

นางอรมน ยังกล่าวด้วยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะทำงานร่วมกับเครือข่ายธุรกิจฯ อย่างต่อเนื่อง โดยได้วางแนวทางการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจฯ จำนวน 3 ด้าน คือ

1) สร้างเครือข่ายธุรกิจ สนับสนุนให้เกิด การรวมกลุ่ม จับคู่พันธมิตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนสร้างพันธมิตรทางการค้าที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

2) พัฒนาเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก โดยสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกรูปแบบ ทั้งการพาออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้า การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ และการอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจ 

3) เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเป็นแกนกลางใน การเชื่อมโยงการทำงาน ร่วมกันคิด พัฒนา แก้ไขปัญหา และดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางการพัฒนาฯ ทั้ง 3 ด้านจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ ทำให้เกิดเครือข่ายทางธุรกิจที่มีศักยภาพพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ และก้าวสู่การเป็นนักการค้ายุคใหม่ที่มีความเข้มแข็ง

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567) เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 14,214 ราย แบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,854 ราย (27.11%) ภาคเหนือ 3,271 ราย (23.01%)  ภาคกลาง 2,796 ราย (19.67%) ภาคใต้ 1,569 ราย (11.04%) กรุงเทพมหานคร 1,381 ราย (9.72%) และ ภาคตะวันออก 1,343 ราย (9.45%)