posttoday

ยอดจัดตั้งธุรกิจใหม่ไตรมาสแรกปี67 ทะลุ 6 หมื่นล้าน

02 เมษายน 2567

เศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่อง ไตรมาสแรกปี 67 ยอดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ทะลุ 2.5 หมื่นราย ทุนจดทะเบียน 6.8 หมื่นล้าน ขณะที่ธุรกิจสายมู มาแรง หลายจังหวัดใช้ "ท่องเที่ยวสายมู" เป็นไฮไลท์ดึงรายได้เข้าท้องถิ่น

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ไตรมาสแรกของปี 2567 (มกราคม - มีนาคม) เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ ด้วยเป็นปีที่เริ่มเข้าสู่การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามสภาวะปกติ หลังจากการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกรมฯ ขอฉายภาพเศรษฐกิจที่เติบโตผ่านตัวเลขการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ไตรมาสแรกของปี 2567 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 25,003 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 67,940.55 ล้านบาท ทั้งนี้ธุรกิจที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

1) ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 1,957 ราย ทุน 4,193.26 ล้านบาท

2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1,907 ราย ทุน 8,093.65 ล้านบาท

3) ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 1,093 ราย ทุน 2,302.26 ล้านบาท

โดยทั้ง 3 ประเภทธุรกิจคิดเป็น 7.83% , 7.63% และ 4.37% ของการจดทะเบียนรวมทั้งประเทศตามลำดับ

 

ทั้งนี้ การจดทะเบียนจัดตั้งรวมกันของ 3 ธุรกิจในไตรมาส 1/2567 มี จำนวน 4,957 ราย คิดเป็น 19.83% ของจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งทั้งหมดในไตรมาส 1/2567 และมีทุนจดทะเบียน 14,589.17ล้านบาท คิดเป็น 21.47% ของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดในไตรมาส 1/2567

 

สำหรับสถิติของเดือนมีนาคม 2567 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ จำนวน 7,733 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 22,146.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2566 มีอัตราการจัดตั้งลดลง 1,446 ราย หรือ ลดลง 15.75% และทุนจดทะเบียนลดลง 277,462.39 ล้านบาท หรือ ลดลง 92.61% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2566 (มีนาคม 2566 จดทะเบียนจัดตั้ง 9,179 ราย ทุนจดทะเบียน 299,608.53 ล้านบาท) 


 
ทั้งนี้ เมื่อจำแนกข้อมูลตามพื้นที่จัดตั้ง พบว่า ไตรมาส 1/2567 มีการกระจายตัวของการเติบโตธุรกิจอยู่ทุกพื้นที่ โดยมีการจัดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 7,296 ราย คิดเป็น 29.18% ของการจัดตั้งธุรกิจรวมทั้งประเทศ และจัดตั้งในพื้นที่ภูมิภาค จำนวน 17,707 ราย คิดเป็น 70.82% ของการจัดตั้งธุรกิจรวมทั้งประเทศ โดยจังหวัด ในส่วนภูมิภาคที่มีการจัดตั้งธุรกิจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

1) ชลบุรี 2,211 ราย ทุน 9,874.49 ล้านบาท

2) นนทบุรี 1,420 ราย ทุน 2,918.91 ล้านบาท

3) สมุทรปราการ 1,340 ราย ทุน 3,573.47 ล้านบาท
 

 


สำหรับ ข้อมูลจดทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจ ไตรมาส 1/2567 ธุรกิจเลิกประกอบธุรกิจ จำนวน 2,809 ราย ทุนจดทะเบียนเลิก 11,943.57 ล้านบาท มีการเลิกประกอบธุรกิจลดลง 459 ราย หรือลดลง 14.05% และทุนจดทะเบียนเลิกลดลง 17,949.05 ล้านบาท หรือลดลง 60.05% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2566 ไตรมาส 1/2566 ธุรกิจเลิกประกอบธุรกิจ จำนวน 3,268 ราย ทุนจดทะเบียนเลิก 29,892.62 ล้านบาท


ธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเลิกสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 296 ราย 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 154 ราย

ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 107 ราย

คิดเป็น 10.54% , 5.48% และ 3.81% ของการจดทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจรวมในไตรมาสที่ 1/2567 

ยอดจัดตั้งธุรกิจใหม่ไตรมาสแรกปี67 ทะลุ 6 หมื่นล้าน