posttoday

เช็คเลย คุณสมบัติ SME สมัคร "ชุมชนโดรนใจ" ยกระดับช่างชุมชนสู่ธุรกิจใหม่

02 กุมภาพันธ์ 2567

SME ห้ามพลาด ดีป้าเปิดรับสมัครเกษตรกร SME ท้องถิ่น ร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล หรือชุมชนโดรนใจ ตั้งเป้ากลุ่มชุมชน-เกษตรกร เข้าร่วมโครงการใช้โดรน 500 ลำ และกลุ่มช่างชุมชนที่ต้องการยกระดับสู่ธุรกิจใหม่ เป็นช่างซ่อมโดรน 50 ศูนย์ทั่วประเทศ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ประกาศเปิดรับสมัครกลุ่มชุมชนและช่างชุมชนเข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้-15 มี.ค.2567 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

การรับสมัครเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชุมชน ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และกลุ่มอื่น ๆกลุ่มชุมชนที่มีการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน และมีการจดทะเบียนหรือจดจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การค้า หรือการบริการในชุมชน โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับรองการจดจัดตั้งกลุ่ม หรือการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมตามที่กฎหมาย หรือ พรบ.เฉพาะว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ ให้อำนาจแก่หน่วยงาน เช่น วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ สภาองค์กรชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น

มีสมาชิกจำนวนตั้งแต่ 20 หลังคาเรือนขึ้นไป และต้องผ่านการขึ้นทะเบียนสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa member) โดยมีที่ตั้งของกลุ่มอยู่ในพื้นที่ ที่สามารถเชื่อมต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษา ร่วมกับ ช่างชุมชน ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับธุรกิจซ่อมบำรุงเดิมไปสู่ธุรกิจใหม่ ด้านการให้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโดรนเพื่อการเกษตร อย่างน้อย 1 แห่ง

ที่สำคัญต้องยินยอมให้สำนักงาน ใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 4 ไร่ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนการบังคับโดรนเพื่อการเกษตร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีสมาชิกที่มีความพร้อมในการเข้ารับการอบรมการบังคับโดรนเพื่อการเกษตร จำนวน 2 คน รวมถึงมีความพร้อมในการร่วมลงทุนกับสำนักงาน อื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด

สำหรับคุณสมบัติของช่างชุมชน ต้องเป็นร้านให้บริการงานช่างในชุมชน เช่น การสร้าง การผลิต การซ่อมแซม บำรุงรักษา การดัดแปลงแก้ไขวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าวิทยุ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างอื่น ๆ เป็นต้น 

บุคคลในชุมชนซึ่งเป็นผู้มีความรู้และชำนาญในงานช่าง มีความต้องการเปิดธุรกิจบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตรในชุมชน และมีหน้าร้านหรือพื้นที่สำหรับรองรับการให้บริการแก่ชุมชนที่ชัดเจน โดยมีพื้นที่การให้บริการรวมทุกส่วน ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร 

ผ่านการขึ้นทะเบียนสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa member) ที่ตั้งของร้านหรือพื้นที่สำหรับรองรับการให้บริการแก่ชุมชนอยู่ในพื้นที่ ที่สามารถเชื่อมต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ให้บริการการซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาโดรนเพื่อการเกษตร ให้กับ กลุ่มชุมชนผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรจำนวนไม่น้อยกว่า 10 กลุ่ม

ทั้งนี้ต้องมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงและดูแลรักษา   โดรนเพื่อการเกษตร จำนวน 2 คน  และ ยินยอมให้สำนักงาน ใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 4ไร่ (ของตนเอง หรือของกลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร) สำหรับใช้ในการเรียนการสอนการบังคับโดรนเพื่อการเกษตร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีความพร้อมในการร่วมลงทุนกับสำนักงาน ตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด

สำหรับผลการรับสมัครผู้สมัครรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 พ.ย 2566 - 15 ม.ค.2567 ที่ผ่านมานั้น ดีป้าได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็นกลุ่มชุมชนจำนวน 250 กลุ่มชุมชน และช่างซ่อมจำนวน 25 ช่างซ่อม