posttoday

Depa หารือภาครัฐยกระดับการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง

10 มิถุนายน 2567

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมหารือภาครัฐยกระดับการจ้างงานกลุ่มเปราะบางสร้างโอกาสจากข้อได้เปรียบด้านดิจิทัล เสริมทักษะจำเป็นก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการยกระดับการจ้างงานกลุ่มเปราะบางด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2 โดยเชิญผู้แทนจากภาครัฐและภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องกว่า 10 หน่วยงานเข้าร่วมหารือ และให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 

ผู้แทนจากภาครัฐและภาคการศึกษาได้นำเสนอบทบาทและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องขององค์กร ในการสนับสนุนการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง โดยผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ แสดงความเห็นด้วยกับการส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง เช่นเดียวกับภาคเอกชนที่ได้หารือกันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

Depa หารือภาครัฐยกระดับการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นพ้องกันว่าการรวบรวมฐานข้อมูลกลางทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างมีความสำคัญอย่างมากต่อการขยายผลให้เกิดการจ้างงานกลุ่มเปราะบางในวงกว้างมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทักษะดิจิทัลถือเป็นทักษะจำเป็นในการยกระดับศักยภาพกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ ทั้งในกลุ่มเปราะบางที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกลุ่มเปราะบางที่เป็นแรงงานทั่วไปด้วยเช่นเดียวกัน

โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำในประเด็นการจ้างงานแบบมุ่งเป้าโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเน้นจ้างงานในรูปแบบ Community-Based  Freelance หรือการจ้างงานที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งเหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเปราะบาง

ทั้งนี้ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่จัดขึ้นทั้ง 2 ครั้ง จะนำมาเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาและกำหนดแนวทางทางการยกระดับการจ้างงานกลุ่มเปราะบางด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในลำดับถัดไป