posttoday

สมัครสอบ TCAS รอบแอดมิชชันฟรีครั้งแรกของไทย ดันความเท่าเทียมทางการศึกษา

16 พฤษภาคม 2567

ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเท่าเทียม กระจายโอกาสทางการศึกษา ยอดสมัครสอบ TCAS รอบแอดมิชชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครั้งแรกของไทยพุ่งสูงถึง 132,004 คน

หลังจากที่กระทรวง อว.มีนโยบายให้การสอบ TCAS ปี 2567 หรือการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบการรับสมัครสอบกลาง ประจําปี 2567 ในรอบแอดมิชชันหรือรอบ 3 ที่ให้นักเรียนแต่ละคนสามารถสมัครเลือกคณะ 1 - 10 อันดับได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เพื่อต้องการลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS เป็นครั้งแรกของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการกระจายอำนาจการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และนโยบายความเท่าเทียมทางการศึกษาของนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวง อว. 

ซึ่งในการรับสมัครระหว่างวันที่ 6 - 12 พ.ค.2567 ที่ผ่านมา ปรากฎว่ามีผู้สมัครให้ความสนใจสมัคร TCAS รอบที่ 3 จำนวนมากถึง 132,004 คน ซึ่งมากกว่าปีที่ 2566 ที่มีคนสมัคร TCAS ในรอบที่ 3 จำนวน 124,815 คน ในขณะที่ ผู้สมัครมีการสมัครเลือกคณะมากกว่า 1.17 ล้านสาขาหรือผู้สมัครสอบเลือก 8.87 อันดับต่อคนโดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่ 7.74 อันดับต่อคน โดยที่เพิ่มขึ้นมากคือการที่มีนักเรียน เลือกครบ 10 อันดับ เพิ่มขึ้น 35,475 คน

จํานวนผู้สมัครแยกตามกลุ่มสาขา

อันดับ 1 คือ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  294,196 รายการ จำนวนคนที่เลือก 3,041 คน

อันดับ 2 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 226,111 รายการ จำนวนคนที่เลือก 2,418 คน

อันดับ 3 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ 193,668 รายการ จำนวนคนที่เลือก 2,937 คน

อันดับ 4 วิศวกรรมศาสตร์  95,328 รายการ จำนวนคนที่เลือก 2,942 คน

อันดับ 5 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ  90,699 รายการ จำนวนคนที่เลือก 3,746 คน

อันดับ 6 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา 84,349 รายการ จำนวนคนที่เลือก 3,994 คน

อันดับ 7 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 35,643 รายการ จำนวนคนที่เลือก 4,576 คน

อันดับ 8 เภสัชศาสตร์  33,958 รายการ จำนวนคนที่เลือก 4,753 คน

อันดับ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศ 31,337 รายการ จำนวนคนที่เลือก 5,917 คน

อันดับ 10 เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 19,000 รายการ จำนวนคนที่เลือก 97,680 คน

อันดับ 11 แพทยศาสตร์ 16,863 รายการ

อันดับ 12 สัตวแพทยศาสตร์ 16,586 รายการ

อันดับ 13 วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบ พัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 13,426 รายการ

อันดับ 14 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10,873 รายการ

อันดับ 15 ทันตแพทยศาสตร์ 9,222 รายการ

สาขาที่มีจำนวนการสมัครมากที่สุด 10 อันดับแรก

อับดับ 1 ได้แก่ พยาบาลศาสตร์ 65,547 รายการ

อันดับ 2 บริหารธุรกิจ 44,354 รายการ

อันดับ 3 การบัญชี 43,941 รายการ

อันดับ 4 นิติศาสตร์  42,069 รายการ

อันดับ 5 อังกฤษ 37,922 รายการ

อันดับ 6 เศรษฐศาสตร์  34,667 รายการ

อันดับ 7 รัฐศาสตร์  34,601 รายการ

อันดับ 8 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30,521 รายการ

อันดับ 9 สาธารณสุข 27,687 รายการ

อันดับ 10 เทคนิคการแพทย์  26,032 รายการ

มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนเปิดรับสมัครมากที่สุด

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  7,126 รายการ

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 6,542 รายการ

อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6,322 รายการ

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6,112 รายการ

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,153 รายการ

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,960 รายการ

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  4,895 รายการ

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  4,553  รายการ

อันดับ 9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4,523 รายการ

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 4,027 รายการ