posttoday

"ชำนาญ"หนุนพลังงานทดแทน มุ่งสู่ "กรีน เอ็นเนอร์ยี่" เต็มสูบ

25 เมษายน 2567

"ชำนาญ กายประสิทธิ์" ย้ำชัดกระทรวงพลังงานเดินหน้าหนุนใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เน้น "โซลาร์เซลล์ - ไบโอแมส - ลม" เพิ่มขึ้น รวมถึงเล็งให้ความรู้คนไทยดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าได้มาตรฐานพร้อมจดทะเบียนในอนาคต

     นายชำนาญ กายประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ กระทรวงพลังงาน บรรยายพิเศษในงานสัมมนากรุงเทพธุรกิจ A Call to Action Go Green 2024 : The Ambition of Thailand หัวข้อ Green Energy Strategy ยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียว ว่า โจทย์สำคัญคือทำอย่างไรที่จะทำให้มีการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเรามีการวัดค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน วัดโดยการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเท่าไหร่ หารด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ(จีดีพี) ปัจจุบันได้ค่า 7.64% ตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งดี หมายความว่าจีดีพีมีการโตขึ้นแต่การใช้พลังงานลดลง ซึ่งเป้าหมายของเราต้องการให้ค่าตัวนี้ลดลงอย่างน้อย 30% ภายใน พ.ศ.2580 ตอนนี้ทำได้อยู่ที่ 10.54% อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามช่วยกันในการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น 

     อีกส่วนคือเรื่องพลังงานทดแทน เราต้องการให้สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน อาทิ ไบโอแมส, ไบโอแก๊ส , แก๊สชีวภาพ ชีวมวล, ลม , แสงอาทิตย์, น้ำต่างๆ ซึ่งเป็นพลังงานที่สามารถมาแทนตัวฟอสซิล เพราะอย่างที่ทราบว่าพลังงานฟอสซิลนับวันจะหมดไป เราจึงต้องพยายามส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

     ปัจจุบันสถานการณ์การใช้พลังงานทดแทนในไทย อยู่ที่ 14.11% ซึ่งพลังงานทดแทนการใช้ทั้งหมด อยู่ที่ 11,718 KTOE ส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 83,068 KTOE ซึ่งสถานการณ์การใช้พลังงานทดแทนปี 2566 จะเห็นว่าพลังงานทดแทน โดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งในอดีตเราใช้โซลาร์เซลล์ในพื้นที่ที่ห่างไกลเพราะไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ราคาแพง การผลิตไฟจากโซลาร์เซลล์ต่อหน่วยเมื่อ 20 กว่าปีก่อน หน่วยละประมาณ 10 กว่าบาท ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาทำให้การผลิตไฟจากโซลาร์เซลล์มีต้นทุนที่ต่ำลงด้วยมีการใช้ปริมาณมาก แต่สิ่งที่น่าเสียดายคือ โซลาร์เซลล์สามารถผลิตได้บางช่วงเวลา แต่ความต้องการใช้ไฟมีตลอดเวลา สิ่งที่ตามมาคือเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาสำรอง เข้ามาเก็บกักพลังงาน นับวันต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้น 

     ซึ่งในแผนตามเดิมโซลาร์เซลล์ตอนนี้ใช้ 3,252 MW วางเป้าหมาย พ.ศ.2580 กำลังผลิต 13,139 MW มีตัว Floating PV จำนวน 45 MW ชีวมวล 3,872 MW ลม 1,545 MW แก๊สชีวภาพ 652 MW ซึ่งยังไม่เพียงพอ ดังนั้นแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกฉบับใหม่ที่มีการรับฟังความคิดเห็น เราจะมีการปรับเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนมากขึ้นตามเทรนด์ของโลก โดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ต้องเพิ่มขึ้นมากเพราะประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและราคาถูกลง

     กระทรวงพลังงาน ซึ่งรับผิดชอบแผนพลังงานแห่งชาติ หลักใหญ่คือ 1.การสร้างประโยชน์ให้ประชาชน 2.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ 3.ขับเคลื่อนพลังงานไทยให้สอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลก ดังนั้นจึงกำหนดแผนการใช้พลังงานทดแทนต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตไฟฟ้าใหม่ในแผนใหม่ เพิ่มพลังงานหมุนเวียน คาดมากกว่า 50% ตามเทรนด์โลก 

     ขณะที่นโยบายของรัฐ ที่มีนโยบาย EV30/30 ที่ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า การปรับเปลี่ยนพลังงานในภาคขนส่ง ซึ่งเรามองในกลุ่มรถที่มีอยู่แล้ว อาทิ รถบรรทุก ซึ่งมีประมาณ 7 ล้านกว่าคัน ทำอย่างไรเราถึงจะดัดแปลง ซึ่งเรามีการศึกษารถบรรทุกขนาดเล็กไม่เกิน 1.5 ตัน ดัดแปลงมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้าทำอย่างไรถึงจะมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ รวมถึงการจดทะเบียนกับทางกรมการขนส่งทางบกได้ ซึ่งเราได้ร่วมกับหลายภาคส่วนที่จะทำแบบมาตรฐานสามารถนำตัวแบบไปใช้ เพราะจะเกี่ยวข้องกับการวางแบตเตอรี่เพื่อสามารถจดทะเบียนได้ พร้อมทั้งสนับสนุนอู่รถยนต์ให้มีมาตรฐานในการดัดแปลงขึ้นมา 12 แบบ ซึ่งเราอยากให้เกิดซัพพลายเชนขึ้นมา เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

     ส่วนประสิทธิภาพของการใช้พลังงานอยากเพิ่มมากขึ้น เราอยากสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานน้อย โดยภาครัฐอาจจะช่วยเหลือ 20% เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

     "แนวนโยบายของเราคือ เพิ่มสัดส่วนเป้าหมายของแผนตัวใหม่ ด้วยการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อย่างน้อยให้ได้ 50% เน้นโซลาร์เซลล์ , ไบโอแมส และ ลม แต่ปัญหาและอุปสรรคก็มีจากความรู้ความเข้าใจของชุมชนที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นการตั้งโรงไฟฟ้าที่ไหนก็ลำบาก สิ่งที่เราต้องการคือ "ไฟฟ้าห้ามดับ" ในแง่ความเป็นจริงคือเป็นไปไม่ได้ เพราะปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจ ซึ่งอยากส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน โดยให้ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของด้วย เป็นโมเดลที่เรากำลังศึกษา"