posttoday

"แพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่ออนาคตไทย“ ดึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง กำหนดนโยบายรัฐ

24 เมษายน 2567

"แพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่ออนาคตไทย" บริการสาธารณะเชิงนวัตกรรม ดึงประชาชนร่วมกำหนดนโยบายรัฐ นำร่องใช้งาน ส.ค.นี้

น.ส.ศุภมาส  อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูง (Multistakeholder High-Level Dialogue) โดยเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต : เราจะดึงดูดการมีส่วนร่วมของผู้คนที่หลากหลายได้อย่างไร“ (Shaping science and technology policies for our future: how to engage diverse audiences?”) ณ สำนักงานใหญ่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

รมว.อว. กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น กระบวนการนโยบายแบบเดิมอาจไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมอีกต่อไป การจะดำเนินนโยบายให้ประสบความสำเร็จต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน การแบ่งแยกประชาชนออกจากกระบวนการนโยบายจะทำให้พวกเขารู้สึกขาดการเชื่อมโยงกับการตัดสินใจของรัฐ กระทรวง อว. โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และ UNDP จึงได้พัฒนา “แพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคต” (Policy Innovation Platform for the Better Future: PIP) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย 

\"แพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่ออนาคตไทย“ ดึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง กำหนดนโยบายรัฐ

โดยแพลตฟอร์มนี้คือการปรับแนวทางการพัฒนานโยบายให้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและสาธารณะให้เข้าใจถึงความท้าทายของการพัฒนานโยบาย ตัวอย่างเช่น ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐที่เกิดจากความร่วมมือของรัฐบาลไทยและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์บริการสาธารณะเชิงนวัตกรรมที่ตอบความต้องการของภาคประชาชน มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนานโยบายที่เปิดกว้าง และให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มดังกล่าวจะมีการนำร่องใช้งานแพลตฟอร์ม ในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 นี้

จากนั้น รมว.อว. ได้ร่วมหารือกับนางเบททีนา ชตาร์ก-วัทซิงเงอร์ รมว.การศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในประเด็นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระหว่างกัน เช่น ความร่วมมือพหุภาคีภายใต้กรอบการลงทุนร่วมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-ยุโรปเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการแสวงหาโอกาสความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีสีเขียว ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทย ตอบรับนโยบายของเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ รมว.อว. และ รมว.การศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ร่วมลงนาม “ปฏิญญาร่วมแสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” เพื่อเป็นกรอบการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระหว่างกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน เสรีภาพทางวิชาการ และผลประโยชน์ร่วมกัน