posttoday

พม. จับมือ AIS ACADEMY แก้วิกฤติประชากร ลดความเหลื่อมล้ำ

23 เมษายน 2567

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จับมือ AIS Academy ดันโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม แก้วิกฤติประชากร ลดความเหลื่อมล้ำ

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และนางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับ AIS Academy ขับเคลื่อนโครงการ ภารกิจคิดเผื่อ เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีประเด็นสำคัญในการแถลงข่าว ดังนี้

1) นโยบายของทางกระทรวง พม. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

2) กลยุทธ์การทำงานของ AIS Academy ภายใต้โครงการ ภารกิจคิดเผื่อ ในการนำจุดแข็งทั้งในเรื่อง บุคลากรและเทคโนโลยี มายกระดับการใช้ชีวิตของคนไทย

นอกจากนี้ มีการส่งมอบแท็บเล็ตให้กับเด็กและเยาวชนในสถานรองรับของกระทรวง พม. จำนวน 450 เครื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา เรียนรู้ และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลให้รู้ทันโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้บริหารกลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช เข้าร่วม ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

พม. จับมือ AIS ACADEMY แก้วิกฤติประชากร ลดความเหลื่อมล้ำ

ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์วิกฤตของประชากร ทั้งอัตราเด็กเกิดน้อยลง จำนวนวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่า ปี 2579 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด (Super-Aged Society) คือมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 30 กระทรวง พม. จึงให้ความสำคัญและเร่งดำเนินมาตรการต่างๆ ครอบคลุมเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อเป็นกำลังแรงงานให้กับประเทศ รวมถึงการเสริมพลังวัยทำงาน เพื่อให้สามารถสร้างครอบครัวและดูแลสมาชิกในครอบครัวได้

ตลอดจนคำนึงถึงการพัฒนาระบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความมั่นคงของครอบครัว เอื้อให้ประชาชนมีหลักประกันในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ อันเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมไทย ไม่เพียงแต่กระทรวง พม. เท่านั้น วันนี้เราได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทุกภาคส่วน เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ และสิทธิสวัสดิการของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก ทั้งในเรื่องการให้บริการประชาชน การพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารจัดการองค์กร นำไปสู่ประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนทุกช่วงวัย

 

นายอนุกูล ให้ความเห็นต่อว่า AIS กับกระทรวง พม. ซึ่งได้มีความร่วมมือกันตั้งแต่ปี 2564 ไม่ว่าจะเป็น AIS Academy for THAIS, อุ่นใจอาสาพัฒนาชีพ และห้องสมุดดิจิทัล เพื่อร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในสังคมไทย ซึ่งทำให้เห็นว่าภาครัฐบาลและภาคเอกชนมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่กระทรวง พม. ดูแล อาทิ เรื่องอาชีพ การนำเทคโนโลยีมาใช้ผ่านการทำงานของสถาบันการศึกษา ที่ให้น้องๆ เยาวชน เข้ามาทำกิจกรรมในการสร้างนวัตกรรมให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ

สิ่งเหล่านี้จะเป็นความร่วมมือกันในระยะต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้สังคมได้ทราบว่าการทำงานภาครัฐอย่างเดียว หรือภาคเอกชนอย่างเดียว ไม่เพียงพอในการที่จะเข้ามายกระดับการพัฒนาคนไทย ทั้งนี้ จากความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. และ AIS Academy ที่มีเป้าหมายสำคัญในการนำศักยภาพของ AIS ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลชั้นนำ ผ่านโครงการ ภารกิจคิดเผื่อ ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้วิกฤติประชาชน จะเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการหนุนเสริมการทำงานระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมสร้างความเท่าเทียม อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างยั่งยืน

นางสาวกานติมา กล่าวว่าการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่แข็งแรงไม่ได้สร้างการเติบโตให้กับภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ศักยภาพของดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ หรือ Digital Inclusion อีกด้วย การดำเนินงานภายใต้ ภารกิจคิดเผื่อ โดย AIS Academy นั้น สอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 10 คือ การลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (Reduce Inequalities) รวมถึง ข้อ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และข้อ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคม

การร่วมทำงานกับกระทรวง พม. ตั้งแต่ปี 2564 จึงเป็นการนำศักยภาพจุดแข็งของพนักงานและองค์กรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มาส่งต่อ แบ่งปัน ในฐานะเครื่องมือ (Solutions) ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม ยกระดับขีดความสามารถประชาชนและสังคม ให้ผ่านพ้นวิกฤติประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่าตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานร่วมกัน ทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาของแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้สามารถนำองค์ความรู้มาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยกลุ่มต่างๆ ได้อย่างตรงจุด อันประกอบไปด้วยแนวทางการทำงานในแกนต่างๆ ดังนี้

1. สร้างนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ผ่านโครงการ Jump Thailand Hackathon 2024

2. สร้างทักษะยกระดับการพัฒนาอาชีพผ่านโครงการ Train The Trainer จากโค้ชอุ่นใจอาสา ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวง พม. เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนในการพัฒนาอาชีพต่อไป 

3. สร้างความรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจาก Digital Content ในรูปแบบของบทเรียน โดยพนักงานอุ่นใจอาสา

4. สร้างโอกาสเข้าถึงความรู้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้ ด้วยแพลตฟอร์ม AIS ReadDi พร้อมมอบแท็บเล็ตเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านโลก Digital อีกด้วย