posttoday

'แมทเมี้ยว' แชตบอทช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย

04 เมษายน 2567

ทีมนักวิชาการ สสวท. และทีมนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม MathMeow (แชตบอตแมทเมี้ยว) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับบม.ปลาย สามารถเรียนได้ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์

 

MathMeow (แมทเมี้ยว) คืออะไร

MathMeow คือแชตบอตระบบแบบทดสอบบนแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งรองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยความร่วมมือของ สสวท. และเนคเทค สวทช. MathMeow ประกอบด้วย

  1. ระบบแบบทดสอบ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นักเรียนทดสอบความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา รู้ผลคะแนนทันที นอกจากนี้ สามารถลงทะเบียนกับ MathMeow เพื่อใช้งานควบคู่กับระบบแสดงคะแนน ในการดูอันดับคะแนนของนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกัน และดูคะแนนรายหัวข้อของตนเอง
  2. ระบบจัดการห้องเรียน ครูที่ลงทะเบียนกับ MathMeow สามารถสร้างลิงก์ห้องเรียนของตนเอง สำหรับส่งให้กับนักเรียนในห้อง เพื่อใช้ในการติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียน และสามารถนำ MathMeow ไปใช้ประกอบแผนการสอนหรือใช้เป็นสื่อเสริมได้ตามความเหมาะสม 
  3. วีดิทัศน์บทเรียนออนไลน์โครงการสอนออนไลน์ Project 14 ที่ตัดเฉพาะหัวข้อ ให้นักเรียนเลือกเรียนรู้ได้อย่างตรงจุด โดยเป็นวีดิทัศน์การสอนเพื่อส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใหม่ที่นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ตรงตามหลักสูตร เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ หรือทบทวนบทเรียน นอกจากนี้ คุณครูยังสามารถใช้แหล่งเรียนรู้นี้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
  4. แหล่งรวบรวมสื่อประกอบการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งรวบรวมลิงก์ไปยังหนังสือเรียน สื่อประกอบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในคลังความรู้ SciMath วีดิทัศน์บทเรียนออนไลน์จากโครงการสอนออนไลน์ Project 14 และสื่อ GeoGebra ประกอบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตรและคู่มือครูสำหรับคุณครู

 

เมนูของ MathMeow

เข้าสู่เมนูของ MathMeow ได้ดังนี้

  • ในกรณีที่เข้าใช้งานจากสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต จะปรากฏเมนูบริเวณด้านล่างของหน้าจอ
  • ในกรณีที่เข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ให้พิมพ์ “เมนู” หรือสามารถพิมพ์ “ครู” เพื่อเข้าสู่เมนูคุณครู หรือพิมพ์ “นักเรียน” เพื่อเข้าสู่เมนูนักเรียน

'แมทเมี้ยว' แชตบอทช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย

 

สื่อประกอบการเรียนรู้

เข้าดูสื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จากเมนู “สื่อการเรียนรู้” ซึ่งรวบรวมลิงก์ไปยังหนังสือเรียน สื่อประกอบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในคลังความรู้ SciMath วีดิทัศน์บทเรียนออนไลน์จากโครงการสอนออนไลน์ Project 14 และสื่อ GeoGebra ประกอบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตรและคู่มือครูสำหรับคุณครู

'แมทเมี้ยว' แชตบอทช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย