posttoday

โรงเรียนสังกัด กทม. เพิ่มอัตรา "ครูสอนเด็กพิเศษ" ลดความแบ่งแยก

28 มีนาคม 2567

โรงเรียนสังกัด กทม. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดความแบ่งแยก จัดครูสอนเด็กที่มีความบกพร่อง (เด็กพิเศษ) ครบทั้ง 437 แห่งแล้ว

ปัจจุบันมีเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่ในความดูแลของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับอนุบาล - ม.3 จำนวน 4,383 คน ประกอบด้วย เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเด็กที่บกพร่องทางร่างกาย การอบรมครูในครั้งนี้จึงช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูที่สามารถจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ได้ จากเดิมในสังกัด กทม. มีอยู่ 158 แห่ง แต่เปิดภาคเรียนใหม่จะมีครบทั้ง 437 แห่ง อย่างน้อยแห่งละ 1 คน   

นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษาหน้านี้ (2567) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจะมีครูการศึกษาพิเศษการจัดการศึกษาแบบ “เรียนรวม” สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครบทั้ง 437 โรงเรียน ซึ่งล่าสุดได้มีการจัดฝึกอบรมด้านการสอนเด็กที่มีความบกพร่องให้แก่ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 442 คน เมื่อ 22 -24 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ  

โรงเรียนสังกัด กทม. เพิ่มอัตรา \"ครูสอนเด็กพิเศษ\" ลดความแบ่งแยก

การดำเนินงานในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของกทม. ที่จะมีครูทำหน้าที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องในทุกโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย “เรียนดี” ของกรุงเทพมหานครในการผลักดันการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ด้วยแนวคิดว่าครูทุกคนเป็นครูการศึกษาพิเศษ ที่เน้น “การเพิ่มโอกาสและลดความแบ่งแยก” ให้กับเด็กในกรุงเทพมหานคร

สำหรับครูที่ได้รับคัดเลือกมาเข้าโครงการนี้ จะได้ผ่านการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะการสอนและมีความเข้าใจใน “ความบกพร่อง” รวมทั้งรู้วิธีการทำวิจัยในชั้นเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรของการศึกษาพิเศษส่วนกลาง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน และจะมีการติดตามประเมินผลพร้อมให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาโดยคณะกรรมการการศึกษาพิเศษต่อไป