posttoday

"BKK Pride Clinic” คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย ดันสิทธิและความเท่าเทียม

21 มีนาคม 2567

"BKK Pride Clinic" คลินิกสุขภาพเพศหลากหลายของกรุงเทพมหานคร หวังลดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บนพื้นฐานสิทธิและความเท่าเทียม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายฌ็อง - มาร์ก แบร์ตง (H.E. Mr. Jean – Marc BERTHON) เอกอัครราชทูตด้านสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) สาธารณรัฐฝรั่งเศส และคณะ ประกอบด้วย นางสาวอีโนรา เซเครท์ ลาค์ทิกส์ (Ms. Enora Céret-Lartigues) ผู้ประสานงานด้านสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศประจำกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงเพื่อกิจการยุโรปและต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส นายเซบาสเตียง เดอ โวฌานี (Mr. Sébastien de Vaujany) เลขานุการเอกและเจ้าหน้าที่ด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

\"BKK Pride Clinic” คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย ดันสิทธิและความเท่าเทียม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แสดงความยินดีที่เอกอัครราชทูตฯ และคณะให้ความสนใจกับการดำเนินภารกิจของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยกรุงเทพมหานครมีนโยบายและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการสร้างเมืองที่น่าอยู่ การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกคน และการให้มีสิทธิ์และความเท่าเทียม โดยดำเนินการภายใต้กฎหมายและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการให้บริการด้านการแพทย์ระดับปฐมภูมิพร้อมเปิดคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายของกรุงเทพมหานคร (BKK Pride Clinic) เพื่อให้บริการรองรับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ด้านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงการสมรสแบบเท่าเทียมในฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการสมรสของผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยครอบคลุมทุกเพศสภาพ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายและมีความเสมอภาค

\"BKK Pride Clinic” คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย ดันสิทธิและความเท่าเทียม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวในสังคมไทย ปัจจุบันแม้ว่าในเชิงทฤษฎีแล้วจะยังมีลักษณะความเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่ แต่ในทางปฏิบัติมีการเปิดกว้างมากขึ้นทั้งด้านกฎหมายและการยอมรับจากสังคมและครอบครัว

ในการนี้ รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้บรรยายข้อมูลแก่เอกอัครราชทูตฯ และคณะในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจำนวน 69 แห่ง ซึ่งเปรียบเสมือนแนวหน้าในการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นในแง่ของการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาและป้องกันโรค และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน

โดยในส่วนของคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย ปัจจุบันมีทั้งหมด 31 แห่ง ให้บริการคนไทยเป็นหลัก โดยมีผู้เข้ารับบริการเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศ CLMV อยู่บ้าง โดยมีการดำเนินภารกิจเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก กรุงเทพมหานครยังดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ Fast Track cities โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมทางเพศภาวะในสังคม

\"BKK Pride Clinic” คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย ดันสิทธิและความเท่าเทียม

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้น การเดินสายให้บริการประชาชนตามสถานที่ต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนการร่วมงานเทศกาลไพรด์ (Pride Month) กับเครือข่าย rainbow cities network เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อสิทธิและความหลากหลายทางเพศ หลังจากการพบหารือและนำเสนอข้อมูลแล้วเสร็จ เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้เยี่ยมชมคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย ห้องจิตวิทยา และห้องให้คำปรึกษาของศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ พร้อมสอบถามแนวทางการดำเนินงานและการให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการ