posttoday

สธ.ลงนาม MOU ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สงฆ์ไทยสุขภาพดีเท่าเทียม

29 กุมภาพันธ์ 2567

‘ชลน่าน-พวงเพ็ชร-ชาดา’ จับมือเปิดสถานชีวาภิบาล มาตรฐานสาธารณสุขแห่งแรกในไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสงฆ์ไทยต้องสุขภาพดีอย่างเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ คณะพระภิกษุสงฆ์ และประชาชน เข้าร่วม

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม รวมถึงมีการเปิดสถานชีวาภิบาล วัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี บริเวณอาคารพระเถระ สำหรับดูแลพระสงฆ์อาพาธให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Virtual Hospital) มาสนับสนุนการให้บริการ ทำให้พระสงฆ์เข้าถึงการบริการได้อย่างมีคุณภาพ มีการเชื่อมประสานกันระหว่างวัดและโรงพยาบาล โดยมีพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด) ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลปฐมพยาบาลพระสงฆ์เบื้องต้น ให้มีทักษะความรู้ในด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำพระสงฆ์ภายในวัดตามหลักพระธรรมวินัย และเตรียมการดูแลพระผู้สูงอายุภายในวัด รวมถึงให้ความรู้ให้การช่วยเหลือแก่ญาติโยมประชาชนในชุมชน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีตามวิถีชีวิตและบริบทสังคมไทย

ดร.พวงเพ็ชร กล่าวว่า การประสานความร่วมมือครั้งนี้ เป็นไปตามความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการเห็นคนไทยมีสุขภาพดีทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงพระภิกษุสงฆ์ และเป็นไปตามธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2566 โดยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงลงพระนามประกาศ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ ในการดูแลสุขภาวะในระดับพื้นที่ ให้มีสุขภาพดี ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพร่างกาย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

สำหรับจังหวัดอุทัยธานีได้ดำเนินการเปิดสถานชีวาภิบาลแห่งแรก สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้สูงอายุที่ครอบครัวไม่พร้อมดูแล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ เจ้าอาวาสจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี ได้อนุญาตให้ใช้อาคารที่พัก 25 ไร่ สำหรับจัดตั้งสถานชีวาภิบาล วัดจันทาราม(ท่าซุง) และต่อมาในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ทำการเปิด "กุฏิชีวาบาล" วัดจันทาราม(ท่าซุง) สำหรับดูแลพระภิกษุสงฆ์ โดยใช้สถานที่ บริเวณตึกพระเถระ มีห้องพักเพื่อรับรองดูแลพระสงฆ์อาพาธจำนวน 20 ห้อง 20 เตียง รับได้ 20 รูป ปัจจุบันดูแล 2 รูป