posttoday

สดช. เปิดตัว 3 แอปพลิเคชันสำหรับคนพิการทุกประเภท มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต

13 กุมภาพันธ์ 2567

สดช. เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่สำหรับคนพิการทุกประเภท ใช้งานง่ายและสะดวก มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต เน้นการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง

นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์และสัมมนาการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย โดยมีคนพิการจากสมาคมต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องแมกโนเลีย 1-3 ชั้น 4 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

สดช. เปิดตัว 3 แอปพลิเคชันสำหรับคนพิการทุกประเภท มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต

นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ให้มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง พัฒนา และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน

โดยกลุ่มคนพิการ เป็นบุคคลที่ได้รับความสำคัญตามกฎหมาย ย่อมได้รับสิทธิเท่าเทียมในการดำรงชีวิต และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง บริการต่างๆ ดังนั้น เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้า การยกระดับสิทธิความเท่าเทียมทางสังคมก็ย่อมต้องได้รับการพัฒนาไปด้วยเช่นกัน ประกอบกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ องค์ความรู้ และบริการต่างๆ สามารถทำได้สะดวกมากขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชันต่างๆ

สดช. เปิดตัว 3 แอปพลิเคชันสำหรับคนพิการทุกประเภท มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมแบ่งกลุ่ม (Focus Group) การทดลองใช้แอปพลิเคชันสำหรับคนพิการ โดยครอบคลุมกับความต้องการความพิการ 7 ประเภท ประกอบด้วย ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยิน ความพิการทางการเคลื่อนไหว ความพิการทางการเรียนรู้ ความพิการบกพร่องทางจิต ความพิการทางสติปัญญา และออทิสติก โดยแอปพลิเคชันใหม่ที่เปิดตัวในวันนี้ ได้แก่ 

1. Service for all : ระบบศูนย์รวมการบริการจากคนพิการทุกประเภท 

2. e-mart for all : ระบบอี-คอมเมิร์ซเพื่อสนับสนุนการซื้อสินค้าจากคนพิการทุก ประเภท 

3. show for all : ระบบศูนย์รวมการแสดงความสามารถจากคนพิการทุกประเภท

สดช. เปิดตัว 3 แอปพลิเคชันสำหรับคนพิการทุกประเภท มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต

โดยทั้ง 3 แอปพลิเคชันนี้ อยู่ในแอปพลิเคชันหลักคือ D4D APP PORTAL ศูนย์รวมแอปพลิเคชันของคนพิการ ทั้งนี้ ยังมีแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานอีก 4 แอปพลิเคชันได้แก่ 

1. InfoPage for All : ระบบศูนย์รวมข้อมูลศูนย์ให้การสนับสนุนเพื่อคนพิการในการกำกับของหน่วยงานที่สนับสนุนคนพิการทุกประเภท 

2. My Mood For All : ระบบประเมินสุขภาพทางจิต

3. eCard Practice for All : ระบบการเรียนรู้คำศัพท์ 3 ภาษา

4. eLearning for All : ระบบศูนย์รวมหลักสูตรฝึกอบรมและฝึกอาชีพเพื่อคนพิการทุกประเภท  เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนพิการให้ได้มากที่สุด โดยสามารถดาวน์โหลด

แอปพลิเคชันดังกล่าว ผ่านทางระบบ IOS และ Android เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้

คนพิการสามารถเข้าถึงบริการผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับคนพิการนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และขยายผลให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ต่อไป