posttoday

อว. จับมือ กห. ดันนวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ขจัดความเหลื่อมล้ำ

07 กุมภาพันธ์ 2567

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จับมือ กระทรวงกลาโหม ดันงานวิจัยและนวัตกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้พิการ ลดความเหลื่อมล้ำ หวังคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) การผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ ระหว่าง ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และพลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในฐานะผู้แทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน

อว. จับมือ กห. ดันนวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ขจัดความเหลื่อมล้ำ

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ระบุว่า กระทรวง อว. ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อความต้องการของผู้พิการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตประจำวัน การส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง พ.ศ. 2563 - 2570 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ โดยหนึ่งในเป้าประสงค์ที่สำคัญคือการวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งทางด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted iving) เพื่อช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต

อว. จับมือ กห. ดันนวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ขจัดความเหลื่อมล้ำ

ขณะที่ นายสุทิน กล่าวว่า ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ขับเคลื่อนและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ กลไกสำคัญ คือ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ นับเป็นความร่วมมือที่สร้างประโยชน์อันดีที่ได้ดำเนินการร่วมกัน เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้าน พลเอก เดชนิธิศ กล่าวว่า ในนามกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยที่กำกับ ดูแล องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งมีหน้าที่ดูแลทหารผ่านศึกทั่วประเทศ สำหรับทหารผ่านศึกที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ จะมีโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้การดูแลและรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถยืนหยัดและใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุด ดังนั้น การสร้างความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของสองหน่วยงานเพื่อประโยชน์สุขของผู้พิการในสังคม

ด้าน ดร.วิภารัตน์ กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัย ภายใต้กระทรวง อว. ได้ผลักดัน ริเริ่ม ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ ทำให้งานวิจัยสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การขยายผลต่อกลุ่มเป้าหมายและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการตระหนักถึงความสำคัญต่อความต้องการของผู้พิการในการดำรงชีวิตประจำวันแล้วนั้น จะนำไปสู่การขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมาย จนเกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามบันทึกข้อที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน