posttoday

ครม.ผลักดันน่านเมืองมรดกโลก-ปรับผังเมืองรับการลงทุนต่างชาติ

11 มิถุนายน 2567

นายกฯเศรษฐา เผยครม.สั่งผลักดันน่านเมืองโลก ปรับปรุงสนามบินรองรับท่องเที่ยวเมืองคู่แฝดหลวงพระบาง เร่งปรับผังเมืองโซนนิ่งหลายจังหวัดที่ล้าสมัยรองรับการลงทุนจากต่างชาติ มอบก.เกษตรฯ เร่งทำ One Map ให้เสร็จสิ้นภายในปี68

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวัฒนธรรม เร่งผลักดันให้จังหวัดน่าน เป็นเมืองมรดกโลก และให้กระทรวงคมนาคม เร่งรัดการขยายสนามบินน่านซึ่งเป็นเมืองคู่แฝดกับหลวงพระบาง ที่เป็นเมืองมรดกโลกแล้ว และหากจังหวัดน่านได้เป็นเมืองมรดกโลก ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวหลวงพระบาง มาท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านด้วยทั้ง 2 เมือง ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องยกระดับ และติดไฟที่สนามบินน่านให้ได้มาตรฐานด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม เร่งทำแผนบูรณาการการท่องเที่ยวเมืองหลัก และเมืองท่องเที่ยวในการสร้างรายได้ให้ประชาชนและยังเห็นชอบให้ การไหว้ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นการทักทาย และการแสดงความเคารพแบบไทย ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ 

ครม.เร่งปรับผังเมืองรับการลงทุนต่างชาติ

นายกเศรษฐา เปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสั่งการให้ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการปรับผังเมืองโซนนิ่งอย่างเร่งด่วน เพื่อกระตุ้นการขยายตัวของเมือง และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการลงทุน หลังผังเมืองหลายจังหวัดล้าสมัย และรัฐบาลมีการกระตุ้นการลงทุนจากต่างชาติ ดังนั้น ผังสีต่าง ๆ จึงจะต้องมีการปรับปรุงใหม่เหมาะสมด้ว

รวมถึงยังได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งนำข้อมูล และบูรณาการ One Map เสนอต่อคณะกรรมที่ดินแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 เพราะปัจจุบัน แนวที่เขตประเทศไทยไม่ชัดเจน ทำให้การนำไปใช้ในงานราชการจึงไม่ได้มาตรฐาน และความชัดเจน 

เคาะแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำ20ปี

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2566 - 2586 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำท่วม น้ำแล้ง การฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปศึกษารายละเอียด และวางแผนร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระยะยาวที่ประชาชนภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมมาแย่งน้ำกัน รวมถึงให้นำงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว ซ่อมแซมเขื่อน ท่อส่งน้ำ หรือพนังกั้นน้ำ ให้สามารถกลับมาใชการได้ตามปกติ  

นายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งรัดติดตามกรณีสารเคมีรั่วไหลในหลายจังหวัด ที่ยังไม่ได้รับการจัดการและยังไม่มีมาตรฐานในการควบคุมที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสังคมโดยรวม รวมถึงการทำลายกากสารเคมี และการเคลื่อนย้ายตามหลักการ EIA เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รบผลกระบ และประสานงานกับตำรวจ เพื่อลงโทษโรงงานที่กระทำผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจน