posttoday

กทม. เดินหน้าพัฒนาเมืองอัจฉริยะ วางเป้าเป็นเมืองหลวงแห่งโซลาร์เซลล์

30 พฤษภาคม 2567

กทม. ร่วมกับ MEA ลงนาม MOU โครงการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พัฒนาด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะและร่วมพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการที่จะเกิดขึ้นนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีของกรุงเทพมหานคร ที่จะได้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในฐานะที่ กทม. เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ จึงได้มีนโยบายให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้พลังงานจากแสงแดดมากขึ้น ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 

โดยจัดทำแผนปฏิบัติการพลังงานกรุงเทพมหานคร (Bangkok Energy Action Plan) เพื่อให้ กทม. เป็นเมืองหลวงแห่งโซลาร์เซลล์ ตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 – 2573 (Steering Committee on the Implementation of Bangkok Master Plan on Climate Change 2021-2030) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน เช่น การเปลี่ยนเป็นหลอดไฟอัจฉริยะ (Smart Led Bulb Wi-Fi) หนึ่งในอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ที่สามารถเปิด – ปิด ผ่านแอปพลิเคชันได้ หรือการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ในระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก เป็นต้น

กทม. เดินหน้าพัฒนาเมืองอัจฉริยะ วางเป้าเป็นเมืองหลวงแห่งโซลาร์เซลล์

ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า ในฐานะที่ MEA เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีจำหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเทคโนโลยี ต่อสู้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมสนับสนุนการพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอนุรักษ์พลังงานพร้อมรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)
 
สำหรับผู้สนใจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ 

- Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA 
- X: @mea_news 
- Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center