posttoday

เปิดโครงการอโศกโมเดล พัฒนาพื้นที่ย่านอโศก สร้าง 4 สุข มุ่งสู่ย่านน่าอยู่

04 เมษายน 2567

ภาคีเครือข่ายสุขอโศก (SOOK ASOK) จับมือกรุงเทพมหานคร ร่วมพัฒนาพื้นที่ย่านอโศก เนรมิต 4 สุข คือ สุขสัญจร สุขวิถี สุขสิ่งแวดล้อม และสุขกิจกรรม มุ่งสู่ย่านน่าอยู่

ภาคีเครือข่ายสุขอโศก (SOOK ASOK) โดยความร่วมมือขององค์กรภาคการศึกษาและภาคธุรกิจย่านถนนอโศกมนตรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ย่านอโศกสู่การเป็นย่านน่าอยู่ และนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคมชาวอโศก ผ่านการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ 4 สุข คือ สุขสัญจร สุขวิถี สุขสิ่งแวดล้อม และสุขกิจกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการสุขอโศก (SOOK ASOK) ริเริ่มจากการรวมตัวขององค์กรที่อยู่ในพื้นที่ย่านอโศก โดยมีภาคี  ตั้งต้น คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP), บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน), โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน, บริษัท เฮอริเทจ เอสเตทส์ จำกัด, บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่อโศกที่เป็นย่านธุรกิจสำคัญ (Financial District) ของกรุงเทพมหานคร 
 

เปิดโครงการอโศกโมเดล พัฒนาพื้นที่ย่านอโศก สร้าง 4 สุข มุ่งสู่ย่านน่าอยู่

ทั้งนี้ โครงการสุขอโศก (SOOK ASOK) เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2565 โดยมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ตลอดจนศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สัมภาษณ์ และประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสำรวจความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ บนถนนโศกมนตรี อาทิ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งานในพื้นที่ และผู้อยู่อาศัย จำนวน 555 คน พบว่าปัญหาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเรื่องที่หนึ่งคือความปลอดภัย ประกอบด้วย ทางเท้า ทางข้าม ไฟส่องสว่าง เรื่องที่สองคือ เรื่องกายภาพ เช่น คุณภาพของทางเดิน สิ่งอำนวยความสะดวกและความกว้าง และสุดท้ายคือเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ เสียง ความสะอาดจากร้านค้า และขยะ จากผลสำรวจทำให้โครงการสุขอโศก (SOOK ASOK) ได้มาซึ่งแนวทางในการพัฒนาย่านอโศกโดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในย่าน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 4 สุข ประกอบด้วย

•    สุขสัญจร ปลดล็อคการสัญจรถนน (Through Traffic) ถนนวงแหวนสัญจรสะดวก ขนส่งสาธารณะเชื่อมสู่ย่านต่างๆ 
•    สุขวิถี เชื่อมต่อการเดินเท้า (Pedestrian-Friendly) ทางเดินสะดวกตลอดทาง เดินเชื่อมย่านปลอดภัย เดินทะลุย่านสะดวกสบาย 
•    สุขสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการใช้ชีวิตสาธารณะ (Promote Public-Life) สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเดินในพื้นที่กึ่งสาธารณะที่มีคุณภาพดี ส่งเสริมย่านสีเขียว 
•    สุขกิจกรรม กระจายกิจกรรมทั่วย่าน (Vibrant District) เปิดพื้นที่หน้าอาคาร ส่งเสริมกิจกรรมหมุนเวียนในย่าน 
เปิดโครงการอโศกโมเดล พัฒนาพื้นที่ย่านอโศก สร้าง 4 สุข มุ่งสู่ย่านน่าอยู่

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะแกนนำกลุ่มภาคีเครือข่ายสุขอโศก (SOOK ASOK) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในภาคีเครือข่ายสุขอโศก และได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการสุขอโศก ซึ่งเป็นการริเริ่มรวมตัวของภาคเอกชนที่ตั้งใจจะทำให้ชุมชนอโศกมีความสุขผ่านการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม และยังสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมให้กับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่อยู่ในย่านอโศกผ่านการดำเนินโครงการอโศกโมเดล (ASOK MODEL)”
 

การลงนามความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการสร้างความร่วมมือของประชาคมชาวอโศกจากทุกภาคส่วน และจะนำไปสู่การขยายเครือข่ายความร่วมมือต่อไปในอนาคต เพื่อร่วมกันพัฒนาย่านอโศกให้เป็นพื้นที่เมืองน่าอยู่ ตลอดจนเป็นย่านต้นแบบแห่งความสุขของชาวกรุงเทพฯ