posttoday

depa - ภาคีเครือข่าย สนับสนุนเกษตรกร จันทบุรี ใช้เทคโนโลยีสู่เมืองอัจฉริยะ

13 กุมภาพันธ์ 2567

depa จับมือ ภาคีเครือข่ายสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ จ.จันทบุรีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ กับ นายธวัชชัย สวัสดิชัย  นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" และผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสวิหาร โดยมี ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอท่าใหม่ เป็นประธาน และ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งเกษตรกรมากกว่า 200 คน เข้าร่วมรับฟังและเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันฟ้าฝน 
 

depa - ภาคีเครือข่าย สนับสนุนเกษตรกร จันทบุรี ใช้เทคโนโลยีสู่เมืองอัจฉริยะ

ดร.อภิชาติบุตร เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สืบเนื่องจากทาง depa ได้เล็งเห็นว่า พื้นที่เทศบาลเมืองท่าใหม่มีการทำเกษตรเป็นส่วนมาก หากประชาชนได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ชาญฉลาด เช่น แอปพลิเคชันฟ้าฝน และ แอปพลิเคชัน Kasettrack มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำการเกษตร ทั้งพยากรณ์อากาศ และควบคุมการทำงานในสวนจะส่งผลดีทั้งในเรื่องการควบคุมผลผลิต ช่วยลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการยกระดับกำลังคนด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรครูและนักเรียน ผ่านโครงการ Coding for Better Life สร้สงรากฐานอนาคตประเทศไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับทักษะเท่าทันในศตวรรษที่ 21 

depa - ภาคีเครือข่าย สนับสนุนเกษตรกร จันทบุรี ใช้เทคโนโลยีสู่เมืองอัจฉริยะ

ขณะที่ นายธวัชชัย กล่าวว่า การที่เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี รวมถึงการติดตามสภาพอากาศวันนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำในพื้นที่ได้ เพราะหากรู้ทันฟ้าฝนจะช่วยคำนวณการให้น้ำที่เหมาะสม และทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

depa - ภาคีเครือข่าย สนับสนุนเกษตรกร จันทบุรี ใช้เทคโนโลยีสู่เมืองอัจฉริยะ