posttoday

กทม.จ่อโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเงิน-สีเทา-สีฟ้า คืนรัฐ

12 กุมภาพันธ์ 2567

กทม. เตรียมโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเงิน-สีเทา-สีฟ้า คืนรัฐ ชี้ภาครัฐมีศักยภาพลงทุน และชดเชยรายได้ตามนโยบายได้มากกว่า ทุกอย่างเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

(12 ก.พ.67)   นายวิศณุ  ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา คณะกรรมการบริหารโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)
 

ที่ประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบโอนภารกิจโครงการรถไฟฟ้าลงทุนใหม่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครกลับคืนให้แก่กระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเงิน สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้า ช่วงดินแดง-สาทร 

ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการโอนโครงการจะทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สามารถบูรณาการร่วมกับรถไฟฟ้าสายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. รวมทั้งแนวเส้นทางของสายสีเทาและสายสีเงิน มีแนวเส้นทางอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม (คค.)และพาดผ่านเส้นทางรถไฟฟ้าที่ คค. กำกับ

อีกทั้ง คค. มีรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายเส้นทางจึงสามารถบริหารจัดการกำกับดูแลเรื่องของการบูรณาการเรื่องระบบตั๋วร่วมค่าแรกเข้า และการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้รถไฟฟ้า (20 บาทตลอดสาย) รวมทั้งภาครัฐมีศักยภาพในการลงทุนมากกว่า รวมถึงการชดเชยรายได้ตามนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสาร และสามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบการเดินรถได้ โดยฝ่ายเลขานุการ จะนำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นชอบการโอนภารกิจโครงการรถไฟฟ้าฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
กทม.จ่อโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเงิน-สีเทา-สีฟ้า คืนรัฐ