posttoday

เตือน! โรงงาน ส่งในรับรองการจัดการพลังงานก่อน 31 มี.ค.67 สนับสนุน Net Zero

12 กุมภาพันธ์ 2567

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เตือน โรงงาน-อาคารควบคุมส่งผลตรวจรับรองการจัดการพลังงานใน 31 มี.ค. 67 หากเพิกเฉยจะมีโทษปรับทางพินัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า เจ้าของโรงงานและอาคารควบคุมต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและรายงานการจัดการพลังงานประจำปี 2566 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 
 

"ตามที่ พพ.ได้ออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีเป้าประสงค์ให้เกิดการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ต้องดำเนินการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั่วประเทศทั้งหมด จำนวน 9,857 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานควบคุม 6,524 แห่ง และอาคารควบคุม 3,333 แห่ง" อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าว

ทั้งนี้ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั่วประเทศ ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2566 ภายใน 31 มีนาคม 2567

หากเพิกเฉยจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ! ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั่วประเทศ ที่มีการใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ หรือ 1,175 kVA ขึ้นไป หรือมีการใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ รวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูล ขึ้นไป มีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

1.ส่งรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
 

2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

เตือน! โรงงาน ส่งในรับรองการจัดการพลังงานก่อน 31 มี.ค.67 สนับสนุน Net Zero

ทั้งนี้ บทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 จะเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยซึ่งต้องชำระค่าปรับเป็นพินัย ประกอบด้วย 3 มาตรา ดังนี้

มาตรา 54 เจ้าของโรงงานควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีที่สั่งตามมาตรา 10 หรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีที่สั่งตามมาตรา 10 ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

มาตรา 55 เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใด ไม่ปฏิบัติตาม กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 21 อันได้แก่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

มาตรา 59 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 47 (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ส่วนบทกำหนดโทษตามมาตราอื่น ที่นอกเหนือจากนี้ พพ. จะดำเนินการเป็นคดีอาญาตามปกติต่อไป

ข้อมูลพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
https://oldwww.dede.go.th/more_news.php?cid=59