posttoday

เปิดตัว Phuket Smart City High Speed Free WiFI ของขวัญเทศกาลตรุษจีน

09 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดตัว Phuket Smart City High Speed Free WiFI ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ความเร็วสูงสุดถึง 100/25 Mbps เป็นจังหวัดแรกของประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และ รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

เปิดตัว Phuket Smart City High Speed Free WiFI ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ความเร็วสูงสุดถึง 100/25 Mbps เป็นจังหวัดแรกของประเทศ การเปิดตัวในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และ รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังมีแผนที่จะเปิดตัวใช้งาน Phuket Smart City High Speed Free WiFI ที่บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เป็นพื้นที่เป้าหมายครั้งที่ 3 ในโอกาสต่อไปด้วย


นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นนโยบายสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม การขับเคลื่อนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านสื่อ Digital Technology ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ตอบสนองในการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริการประชาชนและการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตโดยรวม


ทั้งนี้ รัฐบาลกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เน้น เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานดิจิทัล การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้

 

เปิดตัว Phuket Smart City High Speed Free WiFI ของขวัญเทศกาลตรุษจีน

 

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 2 จังหวัด ของประเทศในการพัฒนา Smart City ตามนโยบายของ รัฐบาล ที่ต้องการให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง


เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นเมืองการท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเป็นสถานที่ทำงานโดยเฉพาะด้านดิจิทัล ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะกระทรวงหลักในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนโครงการร่วมกับจังหวัดภูเก็ตมาโดยตลอด ได้ดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งหมายให้ประชาชนนักท่องเที่ยว หรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตได้ใช้ประโยชน์ และเป็นการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนด้านอื่นๆ ของภูเก็ต ทำให้เศรษฐกิจเติบโตแบบยั่งยืนต่อไป