posttoday

"พัชรวาท" สั่งคุมเข้มลดแหล่งน้ำเสีย ที่ไม่ได้มาตรฐานในพื้นที่กทม.

27 มกราคม 2567

"พัชรวาท รมว.ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม" สั่งติวเข้มสถานประกอบการ กว่า 240 แห่ง ลดแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ไม่ได้มาตรฐานในพื้นที่กทม.

ปัจจุบันแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 29(29%) ไม่สามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่ง พล ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบและมีข้อห่วงใยในปัญหาดังกล่าว จึงให้นโยบายว่า นอกจากการดำเนินกระบวนการทางด้านกฎหมายแล้ว  ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียเพื่อให้การฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำบรรลุความสำเร็จเป็นรูปธรรม สิ่งสำคัญคือ ความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ในเรื่องของการดูแลและควบคุมการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง

 

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กล่าวว่า เพื่อนำนโยบายมาสู่การปฎิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คพ. ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งกำเนิดมลพิษด้านการจัดการน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายใต้โครงการนี้ จะมี 2 กิจกรรมหลัก
 

 

ได้แก่ การจัดฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่แหล่งกำเนิดมลพิษที่สนใจ ซึ่งจะมีการอบรม 2 ครั้ง คือ วันที่ 22 และ 26 มกราคม 2567 ในหัวข้อ“การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามที่กฎหมายกำหนด” โดยเชิญสถานประกอบการประเภทโรงแรม อาคารชุด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อาคารที่ทำการ และที่ดินจัดสรร กว่า 240 แห่ง เข้าร่วม