posttoday

สกสว. ชูโมเดล ขอนแก่น Smart City สุดยอดเมืองแห่งการใช้ประโยชน์

17 มกราคม 2567

สำนักงบประมาณ (สกสว.)ชู “ขอนแก่น” สุดยอดเมืองแห่งการใช้ประโยชน์ พร้อมโชว์ 8 ผลงานจากกองทุน ววน. ตอบโจทย์โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ใช้ AI พัฒนาเมือง พัฒนารถไฟฟ้ารางเบา ช่วยสร้างอาชีพและส่งเสริมอาหารที่มีคุณค่าสูง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ คณะผู้แทนสำนักงบประมาณ โชว์ความสำเร็จจาการนำกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) พร้อมตรวจเยี่ยมชมผลงานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีส่วนสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

สกสว. ชูโมเดล ขอนแก่น Smart City สุดยอดเมืองแห่งการใช้ประโยชน์

นำโดย รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. ดร.สมคิด แก้วทิพย์ อนุกรรมการด้าน RU นายโกวิทย์ มีกรุณา และนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษา สกสว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมีตัวอย่างนวัตกรรมและโครงการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ เช่น การใช้แพลตฟอร์ม AI สำหรับการพัฒนาขอนแก่น Smart City การพัฒนารถไฟฟ้ารางเบา หรือ Tram ไก่พื้นเมือง KKU1 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่กรดยูริกต่ำ ช่วยสร้างอาชีพและส่งเสริมอาหารที่มีคุณค่าสูง

สกสว. ชูโมเดล ขอนแก่น Smart City สุดยอดเมืองแห่งการใช้ประโยชน์

รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นปีแรกที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณ โครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หรือ RU ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมของการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 

“ขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการนำงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.มาสร้างประโยชน์ได้หลากหลายมิติ ครอบคลุมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การสร้างความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี ตลอดจนการนำนวัตกรรมมายกระดับต้นทุนและบริบทของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นหนึ่งในจังหวัดยุทธศาสตร์ที่พร้อมรองรับการลงทุนใหม่ ๆ ได้อีกมาก นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์จากกองทุนส่งเสริม ววน. ยังเป็นกลไกที่ช่วยให้ภาคการบริหารท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ช่วยปลดล็อกความต้องการคนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด เช่น มิติการคมนาคม บริการสาธารณะ สิ่งแวดล้อม และยังนำไปสู่การเปิดกว้างทางผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว กล่าว

สกสว. ชูโมเดล ขอนแก่น Smart City สุดยอดเมืองแห่งการใช้ประโยชน์

ด้าน ผู้แทนสำนักงบประมาณ กล่าวว่า สำนักงบประมาณมีกระบวนการพิจารณาข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการขอเข้ามาอย่างถี่ถ้วน โดยหากเป็นผลงานหรือโครงการวิจัยควรจะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกองทุนส่งเสริม ววน. โดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำว่าแต่ละโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยควรมีการอ้างอิงถึงกองทุนส่งเสริม ววน. ทุกครั้ง เพื่อเป็นการสื่อสาร
ถึงความสำคัญของกองทุนส่งเสริม ววน. ในการนำเงินงบประมาณมาลงทุนอย่างคุ้มค่า และสามารถส่งผลลัพธ์และผลกระทบต่อประเทศได้จริง 

สกสว. ชูโมเดล ขอนแก่น Smart City สุดยอดเมืองแห่งการใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ คณะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการภายใต้กองทุนส่งเสริม ววน. ซึ่งพบว่ามีกลุ่มที่มีความน่าสนใจดังนี้

  • การขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตแมลงโปรตีน สำหรับเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ในระดับชุมชน พร้อมเยี่ยมชมโรงผลิตแมลงโปรตีนอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดการผลักดันและกำหนดนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจจากแมลงโปรตีนระดับประเทศ เกิดธุรกิจด้านแมลงโปรตีนเพื่อรองรับความมั่นคงทางอาหารและเกิดการลงทุนของอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ในอนาคต โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
  • การใช้แพลตฟอร์ม AI สำหรับการพัฒนาขอนแก่น Smart City เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งในการสร้างองค์ความรู้ของคนไทยเพื่อคนไทย ลดค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าและพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
  • การพัฒนาระบบการจัดทำแผนน้ำระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อให้เกิดการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำทั้งในระดับตำบล-จังหวัด ด้วยกลไกความร่วมมือของผู้ใช้น้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ที่จะนำไปสู่การยกระดับการประกอบอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • ไก่พื้นเมือง KKU1 ซึ่งเป็นไก่ที่มีกรดยูริกต่ำ เพื่อสร้างอาชีพและส่งเสริมอาหารที่มีคุณค่าสูง โดยจะช่วยสร้างรายได้แก่ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เป็นทางเลือกอาชีพให้เกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ KKU1 ให้สูงกว่ารายได้ที่ได้รับในปัจจุบัน รวมทั้งได้มีการนำคุณสมบัติเด่นของเนื้อไก่ KKU1 คือ Low uric Low Fat และ Low Cholesterol มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ไก่ KKU1 และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งหวังให้เกิดการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  • การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรณีศึกษา รพ.สต. บ้านโนนม่วง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่นำผลงานวิจัยมาช่วยให้การถ่ายโอนมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการมีความสะดวกมากขึ้น และประชาชนได้รับการบริการจากระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างทั่วถึง โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
  • การพัฒนารถไฟฟ้ารางเบา (Tram) โดยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศ พร้อมต่อยอดสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม ที่จะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าขบวนรถไฟฟ้ารางเบาได้มากกว่า 40% และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมระบบราง โดยหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
  •  การบริหารจัดการน้ำแล้ง น้ำหลาก บนพื้นที่สูงลอนคลื่น ชุมชนบ้านป่าภูถ้ำ ภูกระแต อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ที่ช่วยให้พื้นที่มีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 800,000 ลบ.ม. เกิดความมั่นคงน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร และมีน้ำสำรองไว้ใช้ได้ถึง 5 ปี รวมทั้งช่วยรักษาพื้นป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์กว่า 2 พันไร่ ช่วยให้รายจ่ายครัวเรือนลดลงเฉลี่ยกว่า 4 แสนบาทต่อปี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.
  •  โมเดลนำร่องในการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อสร้างผลกระทบขนาดใหญ่ในการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม พื้นที่ดำเนินการ CIGUS Model ต.บ้านโต้น และ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ในการยกระดับการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับตำบล โดยมีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานขับเคลื่อนงานในระดับท้องถิ่น ให้เกิดเป็นแผนงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ สู่เป้าหมายการดำเนินงานทั้ง 5 มิติ คือ มิติรายได้ มิติสังคม มิติสุขภาพ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สกสว. ชูโมเดล ขอนแก่น Smart City สุดยอดเมืองแห่งการใช้ประโยชน์ สกสว. ชูโมเดล ขอนแก่น Smart City สุดยอดเมืองแห่งการใช้ประโยชน์ สกสว. ชูโมเดล ขอนแก่น Smart City สุดยอดเมืองแห่งการใช้ประโยชน์ สกสว. ชูโมเดล ขอนแก่น Smart City สุดยอดเมืองแห่งการใช้ประโยชน์