ป้องกัน ‘ให้เช่าคอนโด’ ไม่ให้มีปัญหากวนใจ

วันที่ 02 ก.ย. 2560 เวลา 15:27 น.
ป้องกัน ‘ให้เช่าคอนโด’ ไม่ให้มีปัญหากวนใจ
โดย มีนา, ภาพ เอเอฟพี

 วิธีการเก็บสตางค์ของผู้สนใจในอสังหาริมทรัพย์ คือ การซื้อและให้เช่าคอนโดมิเนียม เพื่อป้องกันปัญหากวนใจของผู้เช่าและผู้ให้เช่าตามมาจำเป็นต้องทำสัญญาให้เป็นลายลักษณ์อักษร

เรื่องที่ผู้ให้เช่าควรรู้ อาทิ การตั้งราคาควรให้เหมาะสมกับขนาดของห้องและทำเลตึกเก่าหรือใหม่ เชน่ หากเปน็ ตึกใหม่ก็ต้องตั้งราคาให้เกาะกลุ่มกับห้องข้างเคียง ทำเลที่ตั้งใกล้รถไฟฟ้าก็มีสิทธิที่จะตั้งราคาให้สูงหน่อยได้

ก่อนเจ้าของห้องจะตัดสินใจให้ผู้อื่นเช่าหากไม่อยากให้มีปัญหาควรต้องมีการสืบประวัติคัดกรองผู้เช่าก่อนให้เช่า เช่น กำหนดไว้ในใจว่า อยากได้ผู้หญิงเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หรือกำหนดไว้เลยว่า ห้ามสูบบุหรี่ในห้องหากวันเลิกเช่าส่งคืนห้อง หากมีกลิ่นบุหรี่อบอวลในห้อง ให้หักค่าเสียหายไว้เลย เพราะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการกำจัดกลิ่นออกไปจากห้อง ผ้าม่าน หมอน หรือโซฟา ที่ตัดเย็บจากผ้าก็ต้องมีการทำความสะอาดยกใหญ่หรือกำหนดให้ผู้เช่าอยู่ได้ไม่เกินกี่คนแม้จำกัดไม่ได้ตายตัว แต่ก็ต้องมีการสอบถามก่อนให้เช่า

หรือพยายามคัดกรองผู้เช่าที่มีความเรื่องมาก นัดไม่เป็นนัดตัดออกไปเลย เพราะผู้เช่าที่ไม่รักษาเวลาอาจก่อปัญหาให้ค่าเช่าไม่ตรงเวลา

หรือผู้เช่าที่มีลูกเล็กๆ โอกาสที่จะทำห้องสกปรกหรือขีดเขียนวอลเปเปอร์แสนสวยได้ง่ายมาก ยิ่งห้องที่ตกแต่งใหม่ๆพยายามหลีกเลี่ยงดีกว่า

หรือควรเลือกผู้เช่าทีมี่หน้าทีก่ ารงานดีหน่อย มีการทำงานเป็นหลักแหล่ง มักไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าเช่าห้อง

พอได้ผู้เช่าที่เราพอใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้ความสำคัญกับการทำสัญญาและการวางเงินมัดจำอีกนิด โดยมีรายละเอียดในสัญญาดังนี้ เช่น ควรมีการลงชื่อทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรลงในสัญญาเช่าคอนโดให้ขอสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านหรือพาสปอร์ตไว้เป็นหลักฐานด้วย หากเกิดปัญหา จะใช้ฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อความปลอดภัยในอนาคตสำหรับผู้ให้เช่าได้

สัญญาเช่าคอนโดควรระบุดังนี้ เช่น เหตุที่ทำให้สามารถยกเลิกสัญญา และรับเงินมัดจำ ได้แก่ หากผู้เช่าออกไปโดยไม่แจ้งให้ทราบ หากผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าหรือจ่ายล่าช้า หรือไม่ยอมจ่ายเบี้ยปรับ หากผู้เช่าคอนโดอยู่ไม่ครบตามสัญญาเช่า ผู้เช่าคอนโดทำห้องเราเสียหาย หรือสร้างความเดือดร้อนให้บุคคลอื่น เช่น ส่งเสียงดังทำความเดือดร้อนแก่ห้องข้างเคียง เป็นต้น

และควรระบุในสัญญาเลยว่า หากมีการต่อเติม ติดตั้งแอร์ เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเจาะ/ทุบกำแพงกั้นห้องต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของคอนโดก่อนต้องระบุไว้เพราะการกระทำดังกล่าวจะทำให้ห้องได้รับความเสียหาย โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเสียก่อนจึงจะติดแอร์หรือเครื่องทำน้ำอุ่นได้

หากย้ายออก อาจทำให้คอนโดเป็นรอย ส่วนมากหากติดกับตัวห้องแล้วไม่สามารถถอดออกได้ ถือเป็นของเจ้าของห้องทันที เนื่องจากการถอดออกจะทำให้ตัวห้องได้รับความเสียหายดังนั้น ควรระบุให้ชัดเจนในวันทำสัญญาคุยด้วยปากเปล่าไม่พอ ต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

ควรระบุในสัญญาต่ออื่นๆ ด้วยว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องมีกี่ชิ้น ถ่ายภาพเก็บไว้ทั้งเฟอร์นิเจอร์ สภาพห้องเพื่อเป็นหลักฐาน เพื่อเอาไว้เตือนความจำในการเช็กของ กรณคี นเช่าย้ายออกอาจยกออกไปด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของหาย หรือได้ของคืนไม่ครบ ให้ทำเป็นรายการขึ้นมาแล้วแนบท้ายเข้าไปกับตัวสัญญา

รวมทั้งถ่ายรูปห้องคอนโดก่อนปล่อยเช่าไว้ให้มากที่สุด เพื่อจะได้มีไว้ตรวจสอบในภายหลังว่า สภาพก่อนและหลังปล่อยเช่าแล้วแตกต่างกันแค่ไหน

อีกทั้งควรระบุระยะเวลาในการให้เช่า เขียนให้ชัดเจนว่า เช่าระยะเวลาเช่าเท่าไร และต่ออายุสัญญาเช่าควรทำใหม่ทุกๆ ปีเพื่อป้องกันคนเช่าเลิกสัญญาเช่ากลางคัน เขาควรเช่าห้องอย่างน้อย 1 ปี และถ้าจะย้ายออกต้องแจ้งเราล่วงหน้ากี่เดือน เป็นต้น

ที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ การเก็บเงินประกันการเช่าก่อนให้เช่า ควรเก็บให้พอเพื่อเป็นเงินประกันความเสียหายกรณีผู้เช่าย้ายออกแล้วเกิดความเสียหายเก็บเท่าไรควรดูที่ราคาห้อง เช่น ห้องมูลค่า 2-3 ล้านบาท ให้เช่า 3 หมื่นบาทควรเรียกเงินประกัน 2-3 เดือน และให้จ่ายล่วงหน้า 1 เดือน เมื่อผู้เช่าย้ายออก เราจึงหักค่าซ่อมค่าทำความสะอาดเสร็จแล้วจึงจะคืน เงินที่เหลือให้แกผู่้เช่า

หากผู้เช่าไม่ผิดสัญญา ไม่มีสิ่งของเสียหาย และผู้เช่าทำความสะอาดเรียบร้อยให้ แต่หากเจ้าของห้องต้องทำความสะอาดเองควรเก็บเงินค่าทำความสะอาดไว้ด้วย จากนั้นผู้ให้เช่าต้องคืนเงินมัดจำคืนไปหลังหักค่าน้ำค่าไฟแล้วด้วย

รายละเอียดของสัญญาเช่าห้องมีรายละเอียดอีกมาก ก่อนเช่าควรศึกษาอย่างรอบคอบ