คิดงบจัดสวน

วันที่ 22 ก.ย. 2552 เวลา 16:50 น.
โดย...นิตยสารบ้านและสวน

สําหรับผู้ที่คิดจะจัดสวน การประเมินราคางานจัดสวนเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ เพราะจะทำให้สามารถควบคุมความต้องการให้เป็นไปตามงบประมาณที่มีอยู่ และยังสามารถทำความเข้าใจร่วมกับนักจัดสวน หากต้องมีการเพิ่มหรือตัดทอนรายละเอียดต่างๆ ในงาน ช่วยทำให้ขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงานใช้ระยะเวลาน้อยลงด้วย ครั้งนี้ “บ้านและสวน” มีรายละเอียดที่ต้องคำนึงถึงในการประเมินราคาจัดสวนมาฝากกัน ดังนี้

1.ราคาพรรณไม้ นักจัดสวนจะทำรายการแจกแจงรายละเอียดชนิดของพรรณไม้ ขนาด จำนวน และราคา

2.ราคาวัสดุและอุปกรณ์ มีรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสวน รวมไปถึงดินผสม ทราย ปุ๋ย และอุปกรณ์เคมีภัณฑ์อื่นๆ

3.ค่าแรง แยกเป็นค่าแรงในการปลูกต้นไม้ คิดเป็น 30-50% ของราคาพรรณไม้ และค่าแรงติดตั้งวัสดุ คิดเป็น จำนวนคนงาน x จำนวนวัน (บางรายจะคิดค่าแรงในการปลูกต้นไม้รวมกับราคาพรรณไม้ที่เสนอมาตั้งแต่ต้น ส่วนค่าแรงติดตั้งวัสดุอาจคิดรวมกับค่าดำเนินการ)

4.ราคางานเหมา ราคางานก่อสร้างบางส่วนนักจัดสวนบางรายอาจคิดราคาแยกเหมารวมเป็นชิ้นงาน เช่น ค่าถมดิน ค่าสร้างพื้นไม้ หรือค่าสร้างบ่อปลา (คิดเป็นราคาเหมารวมหรือราคาต่อตารางเมตร) ค่าปูหญ้า (คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร) ซึ่งยอดเงินของราคางานเหมาทั้งหมดจะไม่ถูกรวมในการคิดเปอร์เซ็นต์ค่าดำเนินการ

5.ค่าดำเนินการ รวมถึงส่วนของกำไรประมาณ 30% ของราคาจัดสวนรวมทั้งหมด ซึ่งราคานี้จะไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับราคารวมของสวน ในกรณีที่งานสวนมีราคาสูง เปอร์เซ็นต์อาจลดลง หรือถ้าราคาต่ำก็อาจเพิ่มขึ้น ราคาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับนักจัดสวน (การคิดเปอร์เซ็นต์ค่าดำเนินการจะไม่นำราคางานเหมามาคิดรวม)

6.ค่าแบบ โดยปกติแล้วจะคิดค่าแบบประมาณ 37% แล้วแต่ราคาประเมินโดยรวม ซึ่งนักจัดสวนบางรายอาจคิดราคาค่าแบบรวมไว้ในค่าดำเนินการ (ในกรณีที่จัดสวนกับผู้ออกแบบรายนั้นๆ)

ส่วนการเบิกจ่ายเงินส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นงวด รวม 3 งวด ในอัตรา 30 : 40 : 30% โดยงวดแรกจะเรียกเก็บก่อนเริ่มจัดสวน งวดที่สองจะเรียกเก็บเมื่อทำงานฮาร์ดสเคปเสร็จ หรืองานคืบหน้าไปประมาณ 6070% ส่วนงวดสุดท้ายจะเรียกเก็บเมื่อมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว หรือแล้วแต่ตกลงกับนักจัดสวน