กรมโยธาฯ เล็งออกกฎคุมเข้มก่อสร้าง ล้อมคอกตึกถล่ม

วันที่ 31 ส.ค. 2557 เวลา 21:23 น.
กรมโยธาฯ เล็งออกกฎคุมเข้มก่อสร้าง ล้อมคอกตึกถล่ม
กรมโยธาฯ เตรียมร่างกฎกระทรวง กำหนดความรับผิดชอบก่อสร้างอาคาร ล้อมคอกตึกถล่ม พร้อมสั่งทำประกันก่อสร้างตั้งแต่เริ่ม

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมอยู่ระหว่างร่างกฎกระทรวง ตามมาตรา 8 ของพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เพื่อกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ซึ่งรวมถึงผู้รับเหมา ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคารด้วยว่า แต่ละฝ่ายจะมีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการก่อสร้างอาคารอย่างไรให้มีความชัดเจน เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างจนทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เหมือนที่เกิดกรณีตึกถล่มที่คลองหลวงเมื่อไม่นานมานี้

“ที่ผ่านมาในกฎหมายไม่ได้กำหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน มีแต่กำหนดให้ต้องมีผู้คุมงานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต ต่อไปจะมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนอย่างละเอียด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่อนุกรรมการ คณะกรรมการควบคุมอาคารกำลังพิจารณาอยู่ และคงจะเร่งให้ออกมาบังคับใช้โดยเร็ว” นายมณฑลกล่าว

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะค่อนข้างมีรายละเอียด และหลังจากที่มีการร่างแล้วจะต้องมีการเชิญผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา มาให้ความเห็นเพราะว่าจะทำให้มีผลกระทบมากขึ้นในเรื่องของค่าใช้จ่าย เช่น การออกแบบ ต่อไปผู้ออกแบบจะออกแบบเพื่อขออนุญาตแล้วแบบจะต้องใช้ในการก่อสร้างจนกระทั่งแล้วเสร็จ ดังนั้นผู้ออกแบบมีหน้าที่ไปออกแบบให้มีความละเอียดจนสามารถก่อสร้างได้ และมีความมั่นคงแข็งแรง

ขณะที่ผู้คุมงานก็ต้องคุมงานละเอียดขึ้น ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการคุมงานก็ต้องเพิ่มมากขึ้น เจ้าของอาคารก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น โดยถ้าเป็นความจำเป็นและความปลอดภัยของประชาชน ก็ต้องเร่งหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเร็ว

นายมณฑล กล่าวต่ออีกว่า อีกเรื่องที่มีการหารือกัน คือ การประกันความเสียหายของอาคาร ซึ่งแต่เดิมมีกฎกระทรวงปี 2548 กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารต้องทำการประกันภัย ความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548 ซึ่งในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว มีรายละเอียดว่าเจ้าของอาคารจะต้องทำประกัน แต่ว่าไม่มีบทลงโทษ ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเมื่อไร

อย่างเช่น กรณีอาคารที่เริ่มก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันภัย แต่ในกฎกระทรวงไม่ได้ระบุว่าจะต้องทำประกันภัยภายในกี่วันก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องมีการทบทวนกฎกระทรวงดังกล่าวโดยกำหนดเวลาให้ชัดเจน และจะต้องมีบทลงโทษ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคารคงจะยกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมาทบทวนอีกครั้ง