posttoday

"ผลตอบรับดี ! ลูกค้ารับบริการทะลุเป้า โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน"

20 กันยายน 2565

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ปลื้ม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” ผลตอบรับดี ลูกค้ารับบริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านแล้ว 14,254 ครัวเรือน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และระดับความพึงพอใจต่อโครงการเท่ากับ 4.80 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) สามารถติดต่อรับบริการซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรงต่อเนื่องถึง 30 กันยายน 2565

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการ 74 จังหวัดทั่วประเทศ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยังมีมาตรการช่วยลดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนสอดคล้องกับนโยบาย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะปีนี้ กปภ. ได้ดำเนิน “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” มาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ หรือ มิสเตอร์ประปา จาก กปภ. 234 สาขา ลงพื้นที่ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนแก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าแรง พร้อมให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมให้บ้านเรือนประชาชนมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล

ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์ โดยลูกค้าให้การตอบรับโครงการเป็นอย่างดี มียอดผู้รับบริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนบริการแล้ว 14,254 ครัวเรือน สูงกว่าจากเป้าหมายผู้รับบริการตลอดโครงการที่ตั้งไว้ 13,000 ครัวเรือน และระดับความพึงพอใจต่อโครงการในระดับสูง 4.80 คะแนน (คะแนนเต็ม 5)

นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า หากลูกค้าตรวจเช็คพบอุปกรณ์ประปาภายในบ้านเรือนชำรุดหรือน้ำรั่วไหล อย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะจะเกิดการสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์และอาจส่งผลให้

ค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ สามารถติดต่อรับบริการซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรงได้ก่อนจะสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน PWA Line Official Account : @PWAThailand และ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

\"ผลตอบรับดี ! ลูกค้ารับบริการทะลุเป้า  โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน\"

\"ผลตอบรับดี ! ลูกค้ารับบริการทะลุเป้า  โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน\"