posttoday

วธ.เสริมความรู้ “นักบริหารงานวัฒนธรรมระดับสูง ปี 65”

15 กันยายน 2565

เพิ่มทักษะผู้นำ-นวัตกรรมเทคโนโลยี ทำงานมีประสิทธิภาพ สู่การเป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับสูง (นบส.วธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการระดับอำนวยการ เข้าร่วม ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

นางยุพา กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และได้กำหนดให้มีประเด็นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารของส่วนราชการซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และการพัฒนาประเทศ พัฒนาภายใต้กรอบทักษะเชิงยุทธศาสตร์ และด้านภาวะผู้นำ สอดคล้องกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่มีนโยบายพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ วธ.จึงจัดโครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับสูง (นบส.วธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 – 19 กันยายน 2565 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการสำคัญที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถการบริหารให้แก่บุคลากรของวธ. ในการเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งนักบริหาร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ เชื่อมั่นและศรัทธาจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานและจากทุกภาคส่วน อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาให้ตระหนักถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ ถึงความสามารถทางการบริหารและการมีภาวะผู้นำ ในบริบทสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถนำการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐไปสู่การเป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ได้ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า  การจัดโครงการดังกล่าว วธ.ได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐ และเอกชน มาร่วมเป็นวิทยากรและให้ความรู้แก่ผู้อบรม โดยมีเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีภาวะผู้นำ และความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพงาน คุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่นให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของบทบาทหน้าที่การงานและชีวิตในอนาคต  เสริมสร้างความสามารถในการทำหน้าที่บริหารจัดการและบทบาทภาวะผู้นำที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในมิติต่างๆ ได้แก่ การบริหารตนเอง การบริหารคนหรือบุคลากร การบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทิศทางที่วางไว้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารผลลัพธ์ และการบริหารทรัพยากรที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ พร้อมปรับให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการพัฒนาทักษะ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรนอกจากนี้มีการเดินทางศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ณ วัดบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เรียนรู้การส่งเสริมให้เกิดการทำงานบูรณาการ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

วธ.เสริมความรู้ “นักบริหารงานวัฒนธรรมระดับสูง ปี 65”

วธ.เสริมความรู้ “นักบริหารงานวัฒนธรรมระดับสูง ปี 65”