posttoday

กปภ. โชว์ศักยภาพ ถ่ายทอดความรู้ระบบประปาสู่ท้องถิ่น

15 กันยายน 2565

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ. ) โชว์ศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการน้ำประปา ผ่านโครงการ “น้ำประปา กปภ. – อปท. เพื่อปวงชน” ลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้บุคลากร อปท. ได้พัฒนาทักษะผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพประปา ศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ. เป้าหมายสำคัญคือการยกระดับคุณภาพน้ำประปาในทุกระบบผ่านเครือข่าย อปท. ส่งเสริมให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า คุณภาพและมาตรฐานการผลิตน้ำประปาถือเป็นหัวใจสำคัญที่ กปภ. ใส่ใจและให้ความสำคัญมาโดยตลอด ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ในการผลิตน้ำประปา กระบวนการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญในการส่งจ่ายน้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ กปภ. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัยในการอุปโภคบริโภค ผ่านโครงการ “น้ำประปา กปภ. – อปท. เพื่อปวงชน” ด้วยการลงพื้นที่

ทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่บุคลากรของ อปท. ให้สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เรียนรู้วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น สามารถบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการประปาในพื้นที่ เพื่อให้บุคลากรของ อปท. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตน้ำประปา พร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญด้านการผลิตน้ำประปาผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพประปา และยังเปิดโอกาสให้สามารถเข้ามาศึกษาดูงานระบบผลิตประปาของ กปภ. ได้ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ กปภ. ได้ดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 6 ปี ซึ่งมีหน่วยงาน อปท. ที่ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านวิชาการจาก กปภ. แล้วทั้งสิ้น 1,524 แห่ง ส่งเสริมให้ 1.7 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศได้มีน้ำประปาสะอาดในการอุปโภคบริโภค 

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการ “น้ำประปา กปภ. – อปท. เพื่อปวงชน” เป้าหมายสำคัญคือการยกระดับคุณภาพน้ำประปาในทุกระบบการให้บริการผ่านเครือข่าย อปท. ทั่วประเทศ โดย กปภ. พร้อมมุ่งมั่นผนึกกำลังขยายเครือข่าย อปท. ให้ครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำสะอาดได้มาตรฐานในทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

กปภ. โชว์ศักยภาพ ถ่ายทอดความรู้ระบบประปาสู่ท้องถิ่น

กปภ. โชว์ศักยภาพ ถ่ายทอดความรู้ระบบประปาสู่ท้องถิ่น