posttoday

อีสท์ วอเตอร์ฉลองครบรอบ 30 ปี จัดกิจกรรมคืนป่าสีเขียวและพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน

29 สิงหาคม 2565

อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 30 ปี ด้วยกิจกรรม อีสท์ วอเตอร์ คืนป่าสีเขียว และพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ตอกย้ำการเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศครอบคลุมทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นสร้างชุมชนต้นแบบจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สู่ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ฉลองครบรอบ 30 ปี จัดกิจกรรมคืนป่าสีเขียวและพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 30 ปี คืนป่าสีเขียว และพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานกลุ่มบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลรักษาป่าอันเป็นพื้นที่ต้นน้ำของชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน และชุมชนโดยรอบร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ตลอดจนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยกิจกรรม 30 ปี อีสท์ วอเตอร์ คืนป่าสีเขียว และ พัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน เน้นสร้างการรับรู้และตอกย้ำการเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศที่ดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 3 มิติ  คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนบ้านหนองม่วงให้เป็นชุมชนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ได้แก่ กิจกรรมต้นน้ำ ประกอบไปด้วย กิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำ กิจกรรมกลางน้ำ ได้แก่ กิจกรรมปรับปรุง และทาสีที่ล้างมือ โรงเรียนบ้านหนองม่วง กิจกรรมปลายน้ำ ได้แก่ กิจกรรมทาสีอาคารเรียน และทางเดิน กิจกรรมสร้างฐานเชือกปีนป่าย กิจกรรมซ่อม และทาสีสนามเด็กเล่น และกิจกรรมมอบสนามอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์กีฬา

อีสท์ วอเตอร์ฉลองครบรอบ 30 ปี จัดกิจกรรมคืนป่าสีเขียวและพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์ กล่าวว่า ตลอด 30 ปีที่ผ่านมาการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท อีสท์ วอเตอร์ ได้สร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล อีสท์ วอเตอร์ ได้กำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนส่งเสริมให้ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

“อีสท์ วอเตอร์  มีช่องทางการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน้ำ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น 1 ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอีสท์ วอเตอร์ ที่เป็นการดูแลชุมชนตั้งแต่ พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่อีสท์ วอเตอร์ ได้ร่วมมือกับชุมชน และทุกภาคส่วนจัดทำโครงการดูแลป่าต้นน้ำ รักษาความสมดุลของระบบนิเวศผืนป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความสมดุลของวัฏจักรน้ำ และร่วมกันส่งต่อแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา อีสท์ วอเตอร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน้ำ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการบำรุงดูแลรักษา และฟื้นฟูป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ ร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชน รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านสามพราน ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และป่าชุมชนบ้านคลองยายไท ต.ขุนช่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เน้นการปลูกป่าทดแทน โดยมีเป้าหมายร้อยละ 25 ของจำนวนต้นไม้ในพื้นที่

นอกจากนี้อีสท์ วอเตอร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อแนวคิดความยั่งยืน การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนโดยรอบได้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน และชุมชนโดยรอบร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ตลอดจนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ทุกสังคม และชุมชน สามารถพัฒนา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในปัจจุบัน รวมถึงการวางรากฐานสู่อนาคต ให้ลูกหลานได้เติบโตในระบบนิเวศที่ดีสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง