posttoday

สุดปัง!! ประเมิน กศน. ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ภาคเหนือ

29 สิงหาคม 2565

ภาคที่ 4 เริ่มแล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำทีมโดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ อดีตเลขาธิการ กศน.

สุดปัง!! ประเมิน กศน. ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ภาคเหนือ

นายนรา เหล่าวิชยา ที่ปรึกษาด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามโครงการพระราชดำริและบนพื้นที่สูง

นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย นางวรภร ประสมศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีนางสาววัชรีวรรณ กันเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่ายพร้อมคณะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ประเมินคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับประเทศ

การประเมิน 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับประเทศ แห่งที่ 4 เป็นการประเมินพื้นที่ภาคเหนือ ณ กศน.ตำบล

ปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาคของภาคเหนือ โดยคณะกรรมการได้ประเมินเชิงประจักษ์

สุดปัง!! ประเมิน กศน. ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ภาคเหนือ

กศน.ตำบลปงแสนทอง ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่มีการพัฒนาและยกระดับพื้นที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ที่เกิดจากแรงบันดาลใจให้คนในชุมชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรง มีพืชผักอินทรีย์รับประทานและนำผลผลิตมาจัดจำหน่ายในตลาดนัดสีเขียวทุกวันพุธ ณ กศน.ตำบล โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องส่งผลให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งแรกในจังหวัดลำปางที่ผ่านการรับรองจากมูลนิธิเอ็มโอเอไทย (MOA Thai) ทั้งนี้ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรธรรมชาติครบวงจรให้กับคนในชุมชนนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองได้อย่างมีคุณภาพ มีการบูรณาการทำงานร่วมกับชาวบ้านและภาคีเครือข่าย ส่งผลให้กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มากกว่านั้นยังได้จัดทำสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์ (Google classroom) ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน (mobile application) “NFE Pongsaentong”

ทีได้ผลิตบทเรียนออนไลน์ทั้งวิชาบังคับและเลือกเสรีครบตามโครงสร้างหลักสูตร กศน. ทั้งระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย พร้อมระบบการติดตามช่วยเหลือผู้เรียน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กศน.ตำบลปงแสนทอง จังหวัดลำปาง จึงเป็นตัวแทน กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ที่มาแรง ในระดับพลัส พลัส ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริงและเห็นผลเชิงประจักษ์