posttoday

วธ. เปิดค่ายเยาวชนศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ “Art for All” เด็กและเยาวชน 5 ประเทศอาเซียนร่วมกิจรรม 26-28 ส.ค.นี้ที่ประเทศไทย

29 สิงหาคม 2565

ชวนร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ–สอนศิลปะจากคณาจารย์และศิลปินไทยสำหรับผู้พิการ นำศิลปะมาใช้ในการพัฒนามนุษย์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ วธ.ได้มีการเปิดโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งโครงการ Art for All หรือ “ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์” ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ และได้เปิดตัวสู่สังคมนานาชาติตั้งแต่การดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2542 และจัดกิจกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนแนวความคิดในการนำศิลปะมาใช้ในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งนอกเหนือจากคุณค่าทางสุนทรียะแล้ว ศิลปะสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมในปี 2565 จึงดำเนินกิจกรรมในรูปแบบผสมผสานทั้งกิจกรรมเชิงกายภาพและกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ประกอบด้วย เยาวชนพิการและไม่พิการ ครูอาจารย์ที่สอนศิลปะ ผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากประเทศไทยและนานาชาติ กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ณ หอศิลป์แห่งชาติ และอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และ  Art for All Village กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย

วธ. เปิดค่ายเยาวชนศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ “Art for All” เด็กและเยาวชน 5 ประเทศอาเซียนร่วมกิจรรม 26-28 ส.ค.นี้ที่ประเทศไทย

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1.การประชุมวิชาการนานาชาติ “ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์: หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” (International Symposium and Conference “Art for All: Diversity, Creativity, Sustainability”) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565  ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เข้าร่วมการประชุม รวมถึงจัดส่งคลิปวีดิทัศน์การเรียนการสอนด้านศิลปะในสาขาต่างๆ อาทิ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง จิตรกรรม ขับร้อง นาฏศิลป์ เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์และจัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอนศิลปะสำหรับคนพิการ 2.การจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ จากคณาจารย์และศิลปินไทยสำหรับผู้พิการ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565  ณ หอศิลป์แห่งชาติ และ ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 Aft for All Village กรุงเทพมหานคร

วธ. เปิดค่ายเยาวชนศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ “Art for All” เด็กและเยาวชน 5 ประเทศอาเซียนร่วมกิจรรม 26-28 ส.ค.นี้ที่ประเทศไทย

ทั้งนี้ โครงการ Art for All หรือ “ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์” ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ปัจจุบันโครงการ Art for All เป็นโครงการทางการของอาเซียน เนื่องจากอาเซียนได้มีวิสัยทัศน์ (ASEAN Vision 2025) ที่จะทำให้อาเซียนเป็นชุมชนของสังคมแห่งความเอื้ออาทร “ก้าวข้ามขีดจำกัด” เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ โดยกิจกรรมหลักคือค่ายศิลปะที่ผู้พิการและไม่พิการมารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ที่จะปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ ค่ายฯได้รับการออกแบบและดำเนินการโดยมีศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร ครูอาจารย์ด้านศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งนอกจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการจะมาจากภูมิภาคต่างๆ ภายในประเทศไทยแล้ว นอกจากนี้ยังได้เชิญ ครู อาจารย์ ศิลปิน เยาวชนพิการ จากนานาชาติ เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนด้านศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการอีกด้วย