posttoday

รมว.สุชาติ สั่งติวเข้ม เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว

29 สิงหาคม 2565

กระทรวงแรงงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 ผลักดัน “พนักงานเจ้าหน้าที่” สร้างความรู้ พัฒนาทักษะ ปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างมืออาชีพ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการจัดระบบการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติอย่างยิ่ง เพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งในส่วนกระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นจะทำให้เกิดการใช้แรงงานถูกกฎหมายในทุกมิติ เพื่อป้องกันทั้งปัญหาขาดแคลนแรงงาน และปัญหาการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยในปีงบประมาณ 2565 กรมการจัดหางานได้มีการตรวจสอบและดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าวทั่วประเทศ โดยตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 39,432 ราย/แห่ง ดำเนินคดี จำนวน 864 ราย/แห่ง ตรวจสอบการทำงานคนต่างด้าว จำนวน 479,246 คน ดำเนินคดี จำนวน 1,827 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2565)

รมว.สุชาติ สั่งติวเข้ม เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว

“การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกี่ยวพันถึงการตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติ ที่จะต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้ โดยเริ่มต้นจากบุคลากรในสังกัดที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และชัดแจ้งในแนวทางการดำเนินการตามมติครม.ในวาระต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของกฎหมาย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

รมว.สุชาติ สั่งติวเข้ม เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า นอกจากการปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงแล้ว กรมการจัดหางานยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มองค์ความรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยในปีนี้ได้จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามพรก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้องเป็นธรรม โดยมีเป้าหมายอบรม “พนักงานเจ้าหน้าที่” หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีผู้ที่กระทำความผิด ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 100 คน ทั้งในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การฝึกภาคปฏิบัติ  การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่พบขณะปฏิบัติงานจริง และการสร้างความเข้าใจตามแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจหลังจากพ้นกำหนดการขึ้นทะเบียนแรงงาน 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ณ โรงแรมโนโวเทล มารีนา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

“การที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีผู้ที่กระทำความผิด มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบเกิดผลสัมฤทธิ์” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว