posttoday

Dow จัดเต็มกิจกรรมสร้างเด็กไทยให้เป็น ‘คนดี’ และ ‘คนเก่ง’ ในงานมหกรรม “DOW RAYONG KID CREATORS”

22 สิงหาคม 2565

ระยอง – 21 สิงหาคม 2565 - กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับจังหวัดระยอง สถาบันอาร์ แอล จี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง จัดมหกรรม สร้างเด็กไทย เก่ง ดี ในศตวรรษที่ 21 “DOW RAYONG KID CREATORS” ภายใต้โครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ร่วมป้องกันและแก้ปัญหาเชิงรุกที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กและเยาวชนไทย เริ่มตั้งแต่ปฐมวัยภายในครอบครัว โรงเรียน นำไปสู่ชุมชนที่เข็มแข็ง และสร้างจังหวัดระยองให้มีความยั่งยืนทางสังคมและเป็นเมืองต้นแบบแห่งความสุข

ทักษะทางสมอง Executive Functions หรือ EF อยู่ในสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการชีวิต และพัฒนาได้ดีที่สุดในเด็กช่วงปฐมวัย เป็นทักษะสำคัญที่ทำให้มนุษย์รู้จัก คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ ยับยั้งชั่งใจ และควบคุมอารมณ์ เมื่อได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมจะทำให้เด็ก ๆ เติบโตไปเป็นคนที่คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับผู้อื่นเป็น และมีความสุขเป็น มีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จในชีวิต

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกช่วยวัยให้มีความรู้และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการ “ดาว -อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสังคม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าให้กับเด็กและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อให้บุคลากรด้านการศึกษา สาธารณสุข และพ่อแม่ผู้ปกครองในจังหวัดระยอง ได้เห็นแนวทางในการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็ก นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลให้กับหน่วยงานและบุคลากรที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างเข้มแข็งตลอดกว่า 6 ปี

Dow จัดเต็มกิจกรรมสร้างเด็กไทยให้เป็น ‘คนดี’ และ ‘คนเก่ง’ ในงานมหกรรม “DOW RAYONG KID CREATORS”

DOW RAYONG KID CREATORS ได้นำเสนอกิจกรรม นิทรรศการ การแสดง สัมมนาให้ความรู้โดยกูรูชั้นนำ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่การทำงานภาคสังคมของจังหวัดระยอง เพื่อผนึกกำลังในการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้วยหลักการ EF อาทิ การแสดงละครนิทานอีเอฟ การแสดงโชว์มายากล ลานนิทานอีเอฟที่ให้คำแนะนำการเลือกหนังสือนิทานที่เหมาะกับเด็ก กิจกรรม Active Learning และเวิร์คช้อป DIY ส่งเสริมจินตนาการและทักษะอีเอฟ เวทีแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ บูธการประเมินพัฒนาการเด็ก และบูธให้ความรู้ 7 วิธีเลี้ยงลูกสมองดีมี EF การแสดงรอบ Final ของกิจกรรม Rayong Family Shows Talent  เป็นต้น

ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้และการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องในโครงการฯ สอดคล้องกับความตั้งใจของกระทรวงสาธารณสุขและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการสร้างเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างคนคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดี รับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกคนจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนชาวระยอง ให้บ้านของเราเป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำองค์ความรู้ EF มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางสังคมต่อไป”

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาสมอง เอ็กเซ็คคูทีฟ ฟังก์ชั่นส์ ในเยาวชน จังหวัดระยอง กล่าวว่า “เด็กทุกวันนี้ เก่งอย่างเดียวไม่พอ ครอบครัว พ่อแม่ ต้องเข้าใจวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้อง ต้องปรับวิธีการเลี้ยงดูและการศึกษาตามวิถีวัฒนธรรม และบริบทของสังคมบ้านเรา ต้องค่อย ๆ ฝึกให้เด็กเผชิญสิ่งต่าง ๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้ การทำงานโครงการฯ ลักษณะนี้ ต้องถือว่า ‘เป็นเหมือนฟันเฟือง’ ไม่มีเฟืองตัวไหนเล็ก เฟืองมันสำคัญหมดทุกตัว ถ้ามันหมุน อย่ามองว่าเฟืองตัวไหนเล็กตัวไหนใหญ่ ถ้าช่วยกันทำมันดีทั้งนั้น”

Dow จัดเต็มกิจกรรมสร้างเด็กไทยให้เป็น ‘คนดี’ และ ‘คนเก่ง’ ในงานมหกรรม “DOW RAYONG KID CREATORS”

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมว่า “กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในเมืองไทยมากว่า 55 ปี เรามองว่าประเทศไทยและชุมชนระยองเป็นเหมือน ‘บ้าน’ เราจึงอยากเห็นคนในบ้านมีความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน จากที่เราเห็นปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสามารถในการกำกับตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราช่วยป้องกันเชิงรุกและพัฒนาได้ตั้งแต่ปฐมวัยด้วยทักษะสมอง EF จึงได้ริเริ่มผลักดันโครงการพัฒนาเด็กตามแนวทางทักษะสมอง EF ในจังหวัดระยอง และค่อย ๆ ขยายออกไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ที่สนใจ รวมทั้งยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรานำหลักการ EF ไปใช้ในครอบครัวด้วยเช่นกัน”

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา มีผลสัมฤทธิ์มากมายที่เกิดจากโครงการฯ อาทิ จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนแล้วกว่า 1,600 คน ซึ่งส่วนหนึ่งได้กลายเป็น EF Facilitator ช่วยขยายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ การเผยแพร่องค์ความรู้ EF สู่ภาคีเครือข่ายกว่า 20 หน่วยงาน ทั้งภาคการศึกษา สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยงานสาธารณสุข และประชาชน เพื่อขยายความรู้สู่เด็กปฐมวัยมากกว่า 30,000 คน เด็กระยองมีพัฒนาการด้าน EF เพิ่มขึ้น 38% จากการศึกษาวิจัยกึ่งทดลองในเด็กปฐมวัยที่ ศพด.วัดห้วยโป่ง การสร้างศูนย์ Rayong EF Center โดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด การบรรจุ EF เข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาจังหวัดระยอง และการยกระดับการดำเนินงานจากปฐมวัยสู่ชั้นประถมศึกษา เป็นต้น

ท่านสามารถชมกิจกรรม DOW RAYONG KID CREATORS ภายใต้โครงการ “ดาว -อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ย้อนหลังได้ที่ Dow Thailand Facebook